ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explorer

IH0 K S P L AO1 R ER0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explorer-, *explorer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Explorersนักสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm an explorer.ฉันสำรวจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Explore! You want to be an explorer...ที่รัก นี่คุณอยากเป็นนักสำรวจ The Truman Show (1998)
- I'd like to be a great explorer.- ผมอยากเป็นนักสำรวจแบบแมคเจลัน The Truman Show (1998)
Ann, I want you to imagine... a handsome explorer bound for the Far East.และการได้มาพบกัน ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป เชื่อมั่นปักใจ แม้จะขัดกับความคิด King Kong (2005)
- Explorer with tinted windows.-ตรวจดูพวกกระจกสีอ่อน Extreme Aggressor (2005)
- Explorers rate higher with women.- ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิง Extreme Aggressor (2005)
I'd like a picture of our intrepid explorers, please. Thank you.ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย ผู้กล้าทั้งหลาย พร้อม Eight Below (2006)
Hello. I am James Cousteau, explorer of the deep.ฮัลโหล ผมเจมส์โคสโต Open Water 2: Adrift (2006)
My explorer friend whose name escapes me.My explorer friend whose name escapes me. Night at the Museum (2006)
Now tonight at 7:00 on channel four there is a special about an undersea explorer, Dr. Bob Ballard.มานี่ซิ. รอด้วย. Bridge to Terabithia (2007)
Very famous explorer.ยอดนักสำรวจ Transformers (2007)
But the legend grew, and every explorer came to the New World in search of it.ตำนานเป็นที่ล่ำลือจน นักสำรวจทุกคน แห่มาโลกใหม่ค้นหาเมืองนี้ National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explorerEarly explorers used the stars for navigation.
explorerThe explorer bartered with the natives for food.
explorerThe explorers discovered a skeleton in cave.
explorerThe second man was a Spanish explorer.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
นักผจญภัย[n.] (nak phajonphai) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker   FR: aventurier [m]
นักสำรวจ[n.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor   FR: explorateur [m]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer
ตรวจค้น[v.] (trūatkhon) FR: explorer ; fouiller
หยั่ง[v.] (yang) EN: explore ; probe ; research ; sound out ; feel out   FR: sonder ; explorer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORER    IH0 K S P L AO1 R ER0
EXPLORERS    IH0 K S P L AO1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explorer    (n) ˈɪksplˈɔːrər (i1 k s p l oo1 r @ r)
explorers    (n) ˈɪksplˈɔːrəz (i1 k s p l oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探险者[tàn xiǎn zhě, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] explorer, #68,603 [Add to Longdo]
探险家[tàn xiǎn jiā, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚ, / ] explorer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer [Add to Longdo]
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER [Add to Longdo]
探検家[たんけんか, tankenka] (n) explorer [Add to Longdo]
探検者;探険者[たんけんしゃ, tankensha] (n) explorer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explorer
   n 1: someone who travels into little known regions (especially
      for some scientific purpose) [syn: {explorer},
      {adventurer}]
   2: a commercial browser [syn: {Internet Explorer}, {Explorer},
     {IE}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top