ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explore

IH0 K S P L AO1 R   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explore-, *explore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explore[VI] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover
explore[VT] สำรวจ, See also: ขุดคุ้ย, เสาะหา, Syn. discover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorerนักสำรวจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Explorersนักสำรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
I would like to explore another possibility.ฉันต้องการที่จะสำรวจความ เป็นไปได้อีก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm an explorer.ฉันสำรวจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But clearly the fact that this is being explored is a vindication...แต่ชัดเจน ความจริงที่ว่านี้จะ ถูกสำรวจคือการปลดปล่อย Contact (1997)
Explore! You want to be an explorer...ที่รัก นี่คุณอยากเป็นนักสำรวจ The Truman Show (1998)
- I'd like to be a great explorer.- ผมอยากเป็นนักสำรวจแบบแมคเจลัน The Truman Show (1998)
- There's nothing left to explore.- สายไปแล้วจ้ะ ไม่มีอะไรเหลือแล้ว The Truman Show (1998)
But an artist has got to explore.ไม่นะ Valentine (2001)
This has allowed me to explore my feelings as a father.นี่ทำให้ผมได้สำรวจ ความรู้สึกของคนเป็นพ่อ. Visitor Q (2001)
You're passing up the chance to explore some new gadget.เพราะคุณไม่สนใจที่จะดูของประดิษฐ์ใหม่ ๆ The Time Machine (2002)
Well, let's explore that, shall we?เอาหล่ะ, เราลองมาค้น ดูซิ ดีไม๊ ? Shrek 2 (2004)
In this room, you shall explore the noble art of Divination.ในห้องนี้เธอจะได้ค้นหา... ...ศิลปะการทำนายชั้นสูง Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exploreEarly explorers used the stars for navigation.
exploreEvery part of the island has been explored.
exploreHe explored the Amazon jungle.
exploreHe explored the region around the South Pole.
exploreHe hopes to explore the uninhabited island.
exploreI carefully explored the contract.
exploreMountains in the ocean and even whole ranges are still being discovered, and most of them have not yet been explored in detail.
exploreOne of the important differences between Japanese and Americans is that Japanese tend to choose a safe course in life, while Americans choose to explore and challenge life.
exploreThe explorer bartered with the natives for food.
exploreThe explorers discovered a skeleton in cave.
exploreThe geologists explored for oil on our farm.
exploreThe second man was a Spanish explorer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. ตรวจสอบ, ตรวจ
เสาะ[V] explore, See also: seek, search, Syn. เสาะหา, หา, ค้น, สืบ, สืบเสาะ, แสวง, เสาะแสวง, Example: ตำรวจพยายามเสาะหาพยานหลักฐานให้ได้
ชิมลาง[V] have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
ตรวจ[V] survey, See also: explore, Syn. สำรวจ, Example: บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า
หยั่งเชิง[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่งดูท่าที[V] probe, See also: explore, sound out, Syn. ีหยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai definition: ทำเพื่อให้รู้ท่าทีอีกฝ่ายหนึ่ง
หยั่ง[V] explore, See also: probe, research, sound out, feel out, Syn. ประมาณ, คาดคะเน, Example: นักธุรกิจต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อหยั่งตลาดไทยเป็นจำนวนมาก, Thai definition: คาดคะเนดู, คาดการณ์ดูล่วงหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look serchingly for   FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
นักผจญภัย[n.] (nak phajonphai) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker   FR: aventurier [m]
นักสำรวจ[n.] (nak samrūat) EN: explorer ; surveyor   FR: explorateur [m]
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at   FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir
เสาะหา[v. exp.] (sǿ hā) FR: rechercher ; explorer
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore   FR: parcourir

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORE    IH0 K S P L AO1 R
EXPLORED    IH0 K S P L AO1 R D
EXPLORER    IH0 K S P L AO1 R ER0
EXPLORES    IH0 K S P L AO1 R Z
EXPLORERS    IH0 K S P L AO1 R ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explore    (v) ˈɪksplˈɔːr (i1 k s p l oo1 r)
explored    (v) ˈɪksplˈɔːd (i1 k s p l oo1 d)
explorer    (n) ˈɪksplˈɔːrər (i1 k s p l oo1 r @ r)
explores    (v) ˈɪksplˈɔːz (i1 k s p l oo1 z)
explorers    (n) ˈɪksplˈɔːrəz (i1 k s p l oo1 r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探险者[tàn xiǎn zhě, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] explorer, #68,603 [Add to Longdo]
探险家[tàn xiǎn jiā, ㄊㄢˋ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄚ, / ] explorer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer [Add to Longdo]
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER [Add to Longdo]
人跡未到;人跡未踏[じんせきみとう, jinsekimitou] (n,adj-no) unexplored [Add to Longdo]
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P) [Add to Longdo]
探検家[たんけんか, tankenka] (n) explorer [Add to Longdo]
探検者;探険者[たんけんしゃ, tankensha] (n) explorer [Add to Longdo]
秘境[ひきょう, hikyou] (n) unexplored region; one of the most secluded regions [Add to Longdo]
秘境駅[ひきょうえき, hikyoueki] (n) (obsc) (col) secluded station; unexplored station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explore
   v 1: inquire into; "the students had to research the history of
      the Second World War for their history project"; "He
      searched for information on his relatives on the web";
      "Scientists are exploring the nature of consciousness"
      [syn: {research}, {search}, {explore}]
   2: travel to or penetrate into; "explore unknown territory in
     biology"
   3: examine minutely
   4: examine (organs) for diagnostic purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top