ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploratory

IH0 K S P L AO1 R AH0 T AO2 R IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploratory-, *exploratory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploratory punctureการเจาะวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exploratory boreholeexploratory borehole, หลุมสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Exploratory Survey การสำรวจดินแบบกว้าง
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 100,000 ถึง 1 : 250,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 250,000 ถึง 1 : 1,000,000 หรือเล็กกว่า ขอบเขตของดินใน แต่ละหน่วยที่แสดงไว้ในแผนที่ดินประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ข้อมูลธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน พืชพรรณ ภูมิอากาศและข้อมูลดิน จำนวนหลุมเจาะต่อพื้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ แผนที่ดินแบบนี้นำปไช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาระดับชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Exploratory Wellหลุมสำรวจ
โดยทั่วไปเราใช้คำกว้างๆสำหรับหลุมเจาะเพื่อที่จะสำรวจค้นหาปิโตรเลียมว่า Exploratory well คำนี้จะครอบคลุมหลุมชนิดต่างๆที่อยู่ในขั้นสำรวจทั้งหมด ซึ่งหมายถึงหลุมที่เจาะเพื่อสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์หรือพิสูจน์แล้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลุมสำรวจนี้มีการแบ่งย่อยออกเป็นหลุมชนิดต่างๆคือ wildcait well (หลุมแรกสำรวจ) appraisal well (หลุมประเมินผล) และ delineation well (หลุมสำรวจขอบเขต) [ปิโตรเลี่ยม]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORATORY    IH0 K S P L AO1 R AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploratory    (j) ˈɪksplˈɒrətriː (i1 k s p l o1 r @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
探索性[tàn suǒ xìng, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˋ, ] exploratory, #45,001 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]
Sondierungsgespräch {n}exploratory talk [Add to Longdo]
informativer Besuchexploratory visit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploratory
   adj 1: serving in or intended for exploration or discovery; "an
       exploratory operation"; "exploratory reconnaissance";
       "digging an exploratory well in the Gulf of Mexico";
       "exploratory talks between diplomats" [syn:
       {exploratory}, {explorative}] [ant: {nonexplorative},
       {nonexploratory}, {unexplorative}, {unexploratory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top