ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explorative

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explorative-, *explorative*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา explorative มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *explorative*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But to know for sure, I'd have to do tests, take X-rays and perform exploratory surgery.Um es mit Gewissheit zu sagen, müssen Analysen und Untersuchungen durchgeführt werden, und wahrscheinlich ein explorativer Eingriff. Risky Business (1967)
Yeah, it's called an exploratory laparotomy, to find out whether or not his internal bleeding is from a splenic laceration or a tear in one of his kidneys or aorta.Mithilfe der explorativen Laparotomie stellen wir fest, ob die inneren Blutungen von einer Platzwunde in der Milz, den Nieren oder der Aorta stammen. Vaya Con Leos (2005)
- Exploratory laparotomy.- Explorative Laparotomie. Under Pressure (2008)
So I think of these as exploratory paintings.Das hier sind für mich explorative Gemälde, die in der Linie des dreidimensionalen Raums gipfeln. Lactose Intolerant (2009)
Scheduled for an exploratory laparotomy and possible bowel resection.Eine explorative Laparotomie ist angesetzt... und eine Darmresektion möglich. Take the Lead (2011)
Bailey, you have time for an ex-lap?Bailey, haben Sie Zeit für eine explorative Laparotomie? Somebody That I Used to Know (2013)
If there's active bleeding on the C.T., we set him up for an ex-lap.Wenn das CT eine aktive Blutung zeigt, schicken wir ihn rauf für eine explorative Laparotomie. The Me Nobody Knows (2015)
We are gonna need to do an ex-lap.Wir werden eine explorative Laparotomie durchführen müssen. Soll ich oben anrufen? The Me Nobody Knows (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explorative
   adj 1: serving in or intended for exploration or discovery; "an
       exploratory operation"; "exploratory reconnaissance";
       "digging an exploratory well in the Gulf of Mexico";
       "exploratory talks between diplomats" [syn:
       {exploratory}, {explorative}] [ant: {nonexplorative},
       {nonexploratory}, {unexplorative}, {unexploratory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top