ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploration

EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploration-, *exploration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploration[N] การสำรวจ, See also: การค้นหา, Syn. discovery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explorationการสำรวจหาทรัพยากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
explorationการตรวจวินิจฉัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Explorationการผ่าเพื่อตรวจค้น [การแพทย์]
explorationการสำรวจ, กระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด Contact (1997)
When deep space exploration ramps up.ที่มีฟองอากาศเล็กๆบอกความไม่เนี้ยบของงานอยู่ข้างใน Fight Club (1999)
He said there are two reasons why extraterrestrials would visit us... to make contact in the spirit of exploration and furthering the knowledge of the universe, or the other reason...เขาบอกว่าที่มนุษย์ต่างดาวมาหาเรามีเหตุผลสองข้อ ข้อแรกคือมาสำรวจ ติดต่อ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจักรวาล Signs (2002)
All exploration units from one to twelve.หน่วยสำรวจทั้งหมด ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสอง Hoshi no koe (2002)
Our spirit of exploration had strengthen him.ความอยากค้นหาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้น Train Man (2005)
For the record, after centuries of exploration, on this day, you have brought honor to your country and your family.อย่างเป็นทางการ หลังจากหลายร้อยปีของการค้นหา แล้ววันนี้... คุณได้นำเกียรติยศมาสู่ ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล National Treasure: Book of Secrets (2007)
So we attempted a robotically-assisted explorationเราเลยลองใช้วิธี ให้หุ่นยนต์เข้าไป The Day the Earth Stood Still (2008)
It's a time of freedom and exploration,มันเป็นช่วงเวลาของอิสรภาพและการค้นหา Physical Education (2010)
Because males tended to find those duties onerous, they took every opportunity to avoid them, mostly through geographic exploration, meaningless conquests and war.เพราะผู้ชายชอบ ตามหาภาระหน้าที่ลำบากนั่น พวกเขาใช้ทุกโอกาส ที่จะหลีกหนีมัน ส่วนมากผ่านการสำรวจทางภูมิศาสตร์ The Death of the Queen Bee (2010)
I suggest a bit of cautious exploration.ผมแนะนำให้สำรวจอย่างรอบคอบ Resurgence (2010)
50 years of exploration of the cosmic oceans is miniscule.50 ปีของการสำรวจ ของมหาสมุทรจักรวาล เป็นจิ๋ว Are We Alone? (2010)
Ever since I was a little boy, I was interested in space exploration.และที่จริงสามารถที่ \จะเกิดขึ้นกับภารกิจ Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explorationFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
explorationHe likes to go on explorations to Africa.
explorationJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.
explorationThe launching of artificial earth satellites is commonly looked upon as an exploration of space.
explorationVoyages of exploration were the earliest in the history of studying the ocean.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตรวจวัด[N] measure, See also: exploration, survey, examination, Example: อาจารย์หมอได้อธิบายการตรวจวัดระดับอุณหภูมิในร่างกายคนไข้และอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLORATION    EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N
EXPLORATION    EH2 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N
EXPLORATIONS    EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATIONS    EH2 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATION'S    EH2 K S P L ER0 EY1 SH AH0 N Z
EXPLORATION'S    EH2 K S P L AO0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploration    (n) ˌɛksplərˈɛɪʃən (e2 k s p l @ r ei1 sh @ n)
explorations    (n) ˌɛksplərˈɛɪʃənz (e2 k s p l @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勘探[kān tàn, ㄎㄢ ㄊㄢˋ, ] exploration, #11,285 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erforschung {f} | Erforschungen {pl}exploration | explorations [Add to Longdo]
Explorationsbohrung {f}; Aufschlußbohrung {f}exploratory drilling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙探査[うちゅうたんさ, uchuutansa] (n) space exploration [Add to Longdo]
診査[しんさ, shinsa] (n,vs) diagnostic examination; exploration [Add to Longdo]
石油探査[せきゆたんさ, sekiyutansa] (n) oil exploration [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大航海時代[だいこうかいじだい, daikoukaijidai] (n) Age of Discovery; Age of Exploration [Add to Longdo]
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n,vs,adj-no) exploration; expedition; (P) [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] (n) exploration party [Add to Longdo]
探鉱[たんこう, tankou] (n) mineral exploration [Add to Longdo]
探索[たんさく, tansaku] (n,vs) search; lookup; hunt; (item of) research; exploration; investigation; (P) [Add to Longdo]
地震探鉱[じしんたんこう, jishintankou] (n) seismic mineral exploration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploration
   n 1: to travel for the purpose of discovery [syn: {exploration},
      {geographic expedition}]
   2: a careful systematic search
   3: a systematic consideration; "he called for a careful
     exploration of the consequences"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top