ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploitation

EH2 K S P L OY2 T EY1 SH AH0 N   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploitation-, *exploitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exploitation[N] การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง, See also: การหาประโยชน์ใส่ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exploitation(เอคซฺพลอยเท'เชิน) n. การใช้หาประโยชน์,การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว,การส่งเสริมโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, Syn. manipulation,

English-Thai: Nontri Dictionary
exploitation(n) การกล้ากระทำ,การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว,การหากำไร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exploitationการแสวงหาประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exploitation๑. การแสวงหาประโยชน์๒. การเสาะแสวง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A gig like that, you gotta prepare the proper exploitation.เพื่อสิ่งนั้นคุณต้องการหากำไรที่เหมาะสม The Blues Brothers (1980)
Slaves are always fed. That's called exploitation.ทาสมักเป็นเหยื่อเสมอ หรือที่เรียกว่าการหาผลประโยชน์ Wild Reeds (1994)
Now they feel entitled to funds, because of our past exploitation. No gratitude.ตอนนี้พวกเขาอยากได้ทุน, เพราะครั้งที่แล้วเราได้มา แต่ไม่ได้แบ่งให้เขาเลย... Ghost in the Shell (1995)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
It's the science of exploitation.นี่คือศาสตร์ของการขูดรีด The Corporation (2003)
Then we went after the oceans the great oceanic commons and we created laws and regulations that would allow countries to claim a certain amount of water outside their coastal limits for exploitation.จากนั้นเราก็เอาพื้นน้ำมหาสมุทรที่เป็นสมบัติส่วนรวม มาออกกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อนุญาตให้แต่ละประเทศ The Corporation (2003)
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์ The Corporation (2003)
I also won a national competition for college journalists with my series on the janitors' union which exposed the exploitation of...ฉันได้รับรางวัลระดับชาติ ตอนแข่งในมหา'ลัย... คนเขียนข่าว The Devil Wears Prada (2006)
This is exploitation of labor. I'll report him to the police!เป็นการใช้แรงงานนะ ฉันจะแจ้งตำรวจ! A Millionaire's First Love (2006)
Number two, doesn't your race have a history of exploitation?ข้อที่สอง แล้วเผ่าพันธุ์ของคุณ ไม่เคยมีคดีเลวร้ายเลยเหรอคะ Strange Love (2008)
The world's first megalopolis is the symbol of the exploitation of the energy the Earth supplies to human genius.มหานครแห่งแรกของโลก เป็นสัญลักษณ์ของโลกที่ระเบิดพลังงานออกมา ให้แก่ความอัจฉริยะของมนุษย์ Home (2009)
Is excessive exploitation of our resources threatening the lives of every species?การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสุดขั้วนี้ ทำให้ชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกคุกคามใช่หรือไม่? Home (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาร์ม[n.] (fām) EN: farm ; ranch   FR: ferme [f] ; exploitation agricole [f]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
สัมปทานบัตร[n. exp.] (sampathānnabat) FR: permis d'exploitation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLOITATION    EH2 K S P L OY2 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploitation    (n) ˌɛksplɔɪtˈɛɪʃən (e2 k s p l oi t ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbeutung {f} (der Arbeiterklasse)exploitation (of the working classes) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスプロイテーション[, ekusupuroite-shon] (n) exploitation [Add to Longdo]
回路配置利用権[かいろはいちりようけん, kairohaichiriyouken] (n) layout-design exploitation right [Add to Longdo]
開発[かいはつ(P);かいほつ(ok), kaihatsu (P); kaihotsu (ok)] (n,adj-no,vs) development; exploitation; (P) [Add to Longdo]
酷使[こくし, kokushi] (n,vs) exploitation; overuse; abuse; (P) [Add to Longdo]
詐取[さしゅ, sashu] (n,vs) exploitation; fraud; swindle; (P) [Add to Longdo]
搾取[さくしゅ, sakushu] (n,vs) exploitation; squeezing; sweating; (P) [Add to Longdo]
収奪[しゅうだつ, shuudatsu] (n,vs) plundering; exploitation [Add to Longdo]
拓殖[たくしょく, takushoku] (n,vs) colonization; colonisation; exploitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploitation
   n 1: the act of making some area of land or water more
      profitable or productive or useful; "the development of
      Alaskan resources"; "the exploitation of copper deposits"
      [syn: {exploitation}, {development}]
   2: an act that exploits or victimizes someone (treats them
     unfairly); "capitalistic exploitation of the working class";
     "paying Blacks less and charging them more is a form of
     victimization" [syn: {exploitation}, {victimization},
     {victimisation}, {using}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top