ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explicitly

IH0 K S P L IH1 S AH0 T L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explicitly-, *explicitly*, explicit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explicitly[ADV] อย่างแน่ชัด, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, obviously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Richard, I was told explicitly not to leave Frank by himself.ริชาร์ด ฉันบอกแล้วว่า จะไม่ปล่อยแฟรงค์ไว้คนเดียว Little Miss Sunshine (2006)
I-I never... explicitly said the stepfather did it.ฉัน - ฉันไม่ได้... พูดว่า Rio (2006)
Uh, Ned explicitly told me that he wants absolutely no trouble.อ่า เน็ดบอกผมหมดแล้ว ว่าเขาไม่ต้องการมีปัญหาอย่างยิ่ง Chuck Versus Santa Claus (2008)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
Even after Siobhan explicitly told you the master suite was off limits.สำหรับห้องนอนใหญ่นี่ มันออกจะเกินไปหน่อย ฉันขอโทษ แอนดริว It's Called Improvising, Bitch! (2012)
We made explicitly clear to you that we're no longer using sleeper agents.เราทำอย่างชัดเจนที่ชัดเจนเพื่อคุณ ที่เราไม่ใช้ตัวแทนหลับ. Elysium (2013)
You're aware that the invitation explicitly forbade the press?คุณก็รู้ดีว่าคำเชิญนั้น บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามนำไปตีพิมพ์ The Blood Is the Life (2013)
Nobody explicitly gave me permission to do this... and they can't, until I'm on board the Ares 4.ไม่มีใครให้ฉันอย่างชัดเจน ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนี้ และพวกเขาสามารถไม่ได้จนกว่าฉันในคณะกรรมการ The Martian (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยชัดแจ้ง[ADV] explicitly, See also: expressly, Example: ใบประกาศเขียนถึงข้อเรียกร้องของพนักงานไว้โดยชัดแจ้ง
จะแจ้ง[ADV] clearly, See also: explicitly, distinctly, obviously, Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
โดยชัดแจ้ง[adv.] (dōi chatjaēng) EN: explicitly   
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLICITLY    IH0 K S P L IH1 S AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explicitly    (a) ˈɪksplˈɪsɪtliː (i1 k s p l i1 s i t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
陰に陽に[いんにように, inniyouni] (adv) openly and covertly; implicitly and explicitly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  explicitly
      adv 1: in an explicit manner; "in his foreword Professor Clark
             puts it explicitly" [ant: {implicitly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top