ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explication

EH2 K S P L AH0 K EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explication-, *explication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explication[N] การอธิบายอย่างละเอียด, See also: การแจกแจง, การขยายความ, Syn. clarification, explanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicationn. การอธิบาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง,คำแปล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปลความหมาย[N] interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย
การแจกแจง[N] explication, See also: recapitulation, digestion, Example: ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้เราได้จัดให้มีแนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
การอธิบาย[n.] (kān athibāi) EN: explanation   FR: explication [f]
การแจกแจง[n.] (kān jaēkjaēng) EN: explication   
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
คำชี้แจง[n. exp.] (khamchījaēng) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary   FR: explication [f] ; raison [f]
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibāi dāi) EN: accountable ; expected to give an explanation   FR: supposé fournir des explications

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLICATION    EH2 K S P L AH0 K EY1 SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
解明[かいめい, kaimei] (n,vs) clarification; elucidation; explication; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explication
   n 1: the act of making clear or removing obscurity from the
      meaning of a word or symbol or expression etc.
   2: a detailed explanation of the meaning of something

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top