ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explicate

EH1 K S P L AH0 K EY2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explicate-, *explicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explicate[VT] อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด, See also: แจกแจง, ขยายความ, Syn. clarify, explain, illustrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา,อธิบาย,ชี้แจง,สร้างทฤษฎี,สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสริมแต่ง[V] elaborate, See also: explicate, spell out, Syn. แต่งเติม, ขยายความ, ต่อเติมเสริมแต่ง, ต่อเติม, Example: เรื่องรามเกียรติ์ที่นำมาแสดงหนังตะลุง ผู้แสดงได้นำมาเสริมแต่งนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai definition: พูดต่อเติม, พูดเสริมแต่งขยายความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสริมแต่ง[v.] (soēmtaeng) EN: elaborate ; explicate ; spell out   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLICATE    EH1 K S P L AH0 K EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explicate    (v) ˈɛksplɪkɛɪt (e1 k s p l i k ei t)
explicated    (v) ˈɛksplɪkɛɪtɪd (e1 k s p l i k ei t i d)
explicates    (v) ˈɛksplɪkɛɪts (e1 k s p l i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
闡明[せんめい, senmei] (n,vs) make clear; explicate; explain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explicate
   v 1: make plain and comprehensible; "He explained the laws of
      physics to his students" [syn: {explain}, {explicate}]
   2: elaborate, as of theories and hypotheses; "Could you develop
     the ideas in your thesis" [syn: {explicate}, {formulate},
     {develop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top