ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explicable

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explicable-, *explicable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explicable(เอคซฺ'พละคะเบิล) adj. ซึ่งพออธิบายได้
inexplicable(อินเอคซฺ'พลิคะเบิล) adj. ซึ่งอธิบายไม่ได้., See also: inexplicability n. inexplicableness n. inexplicably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
inexplicable(adj) ลึกลับ,อธิบายไม่ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Must you be so explicable?ฉันทนมันได้อยู่แล้ว Episode #1.6 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
ไม่สามารถอธิบายได้[adj.] (mai samāt athibāi dāi) EN: inexplicable   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explicable    (j) ˈɛksplˈɪkəbl (e1 k s p l i1 k @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不可解[ふかかい, fukakai] (adj-na,n) mystery; baffling; inexplicable; incomprehensible; (P) [Add to Longdo]
不可思議[ふかしぎ, fukashigi] (adj-na,n) (1) (See 不思議) mystery; something inexplicable; wonder; miracle; (2) unfathomable (of a Buddha's abilities); (n) (3) 10^64; (4) 10^80 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  explicable
      adj 1: capable of being explicated or accounted for; "explicable
             behavior" [ant: {incomprehensible}, {inexplicable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top