ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explanatory

IH0 K S P L AE1 N AH0 T AO2 R IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explanatory-, *explanatory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explanatory(เอคซฺเพลน'นะทอรี,-ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย,ซึ่งเป็นการชี้แจง
self-explanatoryadj. ชัดแจ้งในตัวของมัน,แน่ชัด, Syn. self-explaining

English-Thai: Nontri Dictionary
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explanatoryWhen I looked at the explanatory notes under the posts list I realized what was causing it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibāi) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark   FR: explication [f] ; éclaircissement [m]
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment   FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLANATORY    IH0 K S P L AE1 N AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explanatory    (j) ˈɪksplˈænətriː (i1 k s p l a1 n @ t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
詞書き;言葉書き;詞書[ことばがき, kotobagaki] (n) foreword to a collection of poems; preface; explanatory notes; captions [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) [Add to Longdo]
図解(P);圖解(oK)[ずかい, zukai] (n,vs,adj-no) schematic; schema; illustration; explanatory diagram; (P) [Add to Longdo]
説明会[せつめいかい, setsumeikai] (n) information session; briefing; explanatory meeting [Add to Longdo]
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory [Add to Longdo]
説明的科学[せつめいてきかがく, setsumeitekikagaku] (n) (See 記述的科学) explanatory science [Add to Longdo]
説明的妥当性[せつめいてきだとうせい, setsumeitekidatousei] (n) {ling} explanatory adequacy [Add to Longdo]
説明文[せつめいぶん, setsumeibun] (n) explanatory note [Add to Longdo]
断り書き[ことわりがき, kotowarigaki] (n) explanatory note [Add to Longdo]
注(P);註[ちゅう, chuu] (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  explanatory
      adj 1: serving or intended to explain or make clear;
             "explanatory notes"; "an explanatory paragraph"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top