ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

explain

IH0 K S P L EY1 N   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -explain-, *explain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
explain[VI] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explain[VT] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explainer[N] ผู้อธิบาย, See also: ผู้ชี้แจง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง

English-Thai: Nontri Dictionary
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will explain to everyone why we need it.ผมจะอธิบายทุกคนเองว่า ทำไมเราถึงต้องเปิดคัดตัวนักแสดง Emotions (2017)
I'll explain it all.ฉันจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง Confrontation (2017)
I can't really explain it, but...ฉันอธิบายไม่ได้ แต่... Ready (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.แม้แต่ตัวผมซึ่งเป็นนักเขียน ยังไม่สามารถอธิบายออกมาได้ Appeal (2017)
I can't explain why, but I felt I had to play that role.ฉันเองก็อธิบายไม่ถูก รู้สึกแต่ว่าฉันจะต้องเล่น บทนั้นเท่านั้น Affection (2017)
There are things in this world that cannot be explained logically.ในโลกนี้มีหลายสิ่งที่อธิบาย ด้วยเหตุผลไม่ได้ Absolute (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.แม้แต่ตัวผมซึ่งเป็นนักเขียน ยังไม่สามารถอธิบายออกมาได้ Appeal (2017)
-I have tried explaining it to her.- ฉันเคยพยายามอธิบายหลายทีแล้ว  ()
AND EXPLAINING ALL THE GAMES, THE LEVELS, THE OBJECTIVES...(แล้วพยายามอธิบายเกมทั้งหมด ด่านต่างๆ เป้าหมาย)  ()
You can explain that to his mum.อธิบายเรื่องนั้นให้แม่เขาฟังนะ Smell the Weakness (2017)
I had to call Ronnie Farrell and explain why he had to collect his equipment immediately.ผมยังต้องโทรหารอนนี่ ฟาร์เรลล์ แล้วอธิบายว่าทำไม เขาต้องมาเก็บอุปกรณ์ของเขาทันที Close Encounters (2017)
I can explain.ฉันอธิบายได้นะ Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explainAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
explainBut how that comes about I am at a loss to explain.
explainCan you explain how this machine works?
explainCan you explain what PKO stands for?
explainCan you explain why you were late?
explainCould you explain it in more detail?
explainExplain exactly what the reasons are.
explainExplain in to once more, Jerry.
explainExplain it in plain language.
explainExplain it in plain terms, please.
explainExplain it in plain words.
explainExplain the fact as clearly as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เหตุผล[V] explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai definition: อธิบายถึงเหตุผล
ไขความ[V] interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
สนองไข[V] explain, See also: expound, elucidate, Syn. อธิบาย, บอกกล่าว, ไขความ, ขยายความ
ชี้แจง[V] explain, See also: elucidate, clarify, illuminate, make clear, report, Syn. อธิบาย, รายงาน, สาธยาย, แจกแจง, Example: เขาถูกหัวหน้าพรรคขอร้องให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น, Thai definition: พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจน
แจกแจง[V] enumerate, See also: explain, clarify, digest, analyse, Syn. แจง, อธิบาย, ขยายความ, Example: ช่างก่อสร้างแจกแจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ราคา ตลอดจนการวาดแบบอย่างชัดเจน, Thai definition: อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด
แจง[V] explain, See also: elucidate, expound, make clear, clarify, Syn. แจกแจง, ขยายความ, กระจาย, อธิบาย, แถลง, Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ( สยช . ) แจงสาเหตุที่เด็กออกมาเร่ร่อนว่ามีหลายประการ, Thai definition: ทำให้กระจ่าง, ชี้ให้เห็น
แจงสี่เบี้ย[V] explain in details, See also: give an exposition, elucidate, clarify, expound, Example: ผมแจงสี่เบี้ยให้เขาฟังถึงความรับผิดชอบของข้าราชการ, Thai definition: อธิบายละเอียดชัดแจ้ง
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย[V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขยายความใน[V] give details, See also: explain, clarify, exemplify, Syn. อธิบาย, Example: ผู้บรรยายต้องการให้เกิดความกระจ่างในหลักการสำคัญของการบรรยายจึงจะขอขยายความในหัวข้อสำคัญ, Thai definition: ขยายเนื้อความให้กว้างหรือละเอียดกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain   
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLAIN    IH0 K S P L EY1 N
EXPLAINS    IH0 K S P L EY1 N Z
EXPLAINED    IH0 K S P L EY1 N D
EXPLAINING    IH0 K S P L EY1 N IH0 NG
EXPLAINABLE    IH0 K S P L EY1 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
explain    (v) ˈɪksplˈɛɪn (i1 k s p l ei1 n)
explains    (v) ˈɪksplˈɛɪnz (i1 k s p l ei1 n z)
explained    (v) ˈɪksplˈɛɪnd (i1 k s p l ei1 n d)
explaining    (v) ˈɪksplˈɛɪnɪŋ (i1 k s p l ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] explain; to release, #8,963 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, / ] explain; comment, #21,084 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
解き明かす[ときあかす, tokiakasu] (v5s,vt) to explain; to dispel doubts [Add to Longdo]
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly [Add to Longdo]
間の狂言[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
間狂言[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play) [Add to Longdo]
丸める[まるめる, marumeru] (v1,vt) (1) to make round; to roll up; to curl up; (2) (See 丸め込む・1) to seduce; to cajole; to explain away; (3) to round off (a fraction); (4) (arch) to lump together; (P) [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
訓化[くんか, kunka] (n) giving guidance; explaining [Add to Longdo]
訓釈[くんしゃく, kunshaku] (n,vs) explaining the meanings of old words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 explain
   v 1: make plain and comprehensible; "He explained the laws of
      physics to his students" [syn: {explain}, {explicate}]
   2: define; "The committee explained their plan for fund-raising
     to the Dean"
   3: serve as a reason or cause or justification of; "Your need to
     sleep late does not excuse your late arrival at work"; "Her
     recent divorce may explain her reluctance to date again"
     [syn: {excuse}, {explain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top