ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiry

EH2 K S P AY1 R IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiry-, *expiry*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiry(เอคซฺไพ'รี) n. การหายใจออก,การหมดอายุ,การยุติ,การตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I've heard that some stores will honor them past the expiry date.แต่ฉันได้ยินว่าบางร้าน รับคูปองหลังหมดอายุนะ The Lego Batman Movie (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันหมดอายุ [n. exp.] (wan mot-āyu) EN: date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date   FR: date d'expiration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRY    EH2 K S P AY1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expiry    (n) ˈɪkspˈaɪəriː (i1 k s p ai1 @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失效日期[shī xiào rì qī, ㄕ ㄒㄧㄠˋ ㄖˋ ㄑㄧ, ] expiry date (of document) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Fristablauf {m}expiry of the term [Add to Longdo]
Verfallstag {m}expiry date [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用期限[しようきげん, shiyoukigen] (n) expiry date; use-by date; date of expiry [Add to Longdo]
失効日[しっこうび, shikkoubi] (n) expiry date; date of expiry [Add to Longdo]
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] (n) {comp} expiry date indication [Add to Longdo]
絶息[ぜっそく, zessoku] (n,vs) expiry; dying; death [Add to Longdo]
満期日[まんきび;まんきじつ, mankibi ; mankijitsu] (n) due date; date of maturity; expiration date; date of expiry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失効日時表示[しっこうにちじひょうじ, shikkounichijihyouji] expiry date indication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expiry
   n 1: a coming to an end of a contract period; "the expiry of his
      driver's license" [syn: {termination}, {expiration},
      {expiry}]
   2: the event of dying or departure from life; "her death came as
     a terrible shock"; "upon your decease the capital will pass
     to your grandchildren" [syn: {death}, {decease}, {expiry}]
     [ant: {birth}, {nascence}, {nascency}, {nativity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top