ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expired

IH0 K S P AY1 R D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expired-, *expired*, expir, expire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expired(adj) ซึ่งหมดอายุ, Syn. ended, lapsed

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expiredYour driver's license has expired.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมดอายุ[mot-āyu] (adj) EN: expired  FR: périmé

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRED IH0 K S P AY1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expired (v) ˈɪkspˈaɪəd (i1 k s p ai1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P) [Add to Longdo]
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired [Add to Longdo]
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expired
   adj 1: having come to an end or become void after passage of a
       period of time; "an expired passport"; "caught driving
       with an expired license" [ant: {unexpired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top