ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiratory

IH0 K S P AY1 R AH0 T AO2 R IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiratory-, *expiratory*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiratory(เอคซฺเพอ'ระทอรี) adj. (เกี่ยวกับ) การหายใจออก,การหมดอายุ,การตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expiratory-หายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expiratory Centerศูนย์ควบคุมการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Failureความล้มเหลวของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Flow Rateอัตราการไหลของการหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Portทางหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Reserve Volumeปริมาตรหายใจออกสำรอง [การแพทย์]
Expiratory Time Controlช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]
Expiratory Timerช่วงเวลาหายใจออก [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRATORY    IH0 K S P AY1 R AH0 T AO2 R IY0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expiratory
      adj 1: of or relating to the breathing out phase of respiration

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top