ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiration

EH2 K S P ER0 EY1 SH AH0 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiration-, *expiration*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiration(เอคซฺพิเร'เชิน) n. การหายใจออก,การสิ้นสุด,การยุติ,การหมดอายุ,การตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
expiration(n) การตาย,การสิ้นสุด,การหมดอายุ,การหายใจออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expiration๑. การตาย๒. การหมดอายุ๓. การหายใจออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expirationความสิ้นสุด, การครบกำหนด, การหมดอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expirationการหายใจออก,หมดอายุ,หายใจออก [การแพทย์]
Expiration Dateกำหนดเวลาที่หมดอายุ,วันที่ยาหมดอายุ [การแพทย์]
Expiration, Activeหายใจออกให้ยาวเต็มที่ [การแพทย์]
Expiration, Forceเค้นหายใจออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His credentials are impeccable. An expiration date you wouldn't believe.ประวัติเค้าดีเยี่ยม คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ Gattaca (1997)
Can I have your credit card number and expiration date?ขอหมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุได้มั้ย? Punch-Drunk Love (2002)
I can connect you with a girl if I can have your credit card number followed by the expiration date.ฉันสามารถต่อสายคุณกับผู้หญิงได้ ถ้าฉันได้หมายเลขบัตรเครดิต.. ตามด้วยวันหมดอายุ Punch-Drunk Love (2002)
Expiration, 05-04.วันหมดอายุ 05-04. Punch-Drunk Love (2002)
Those cookies were 3 days past expiration date!คุ้กกี้นั่นน่ะผ่านวันหมดอายุมา 3 วัน Inspector Gadget 2 (2003)
The juice's expiration date was yesterdayน้ำผลไม้หมดอายุไปแล้วเมื่อวานนี้ Paris ei yeonin (2004)
It's past an expiration date, and you return it.พอมันหมดอายุ เธอก็ส่งคืนไปเท่านั้นเอง My Boyfriend Is Type-B (2005)
That's expiration.นั่นอธิบายได้ Rio (2006)
Your girlfriend's past her expiration date, and we're crazy?แฟนคุณเลยวันหมดอายุมาแล้ว อย่างนี้ บ้าหรือเปล่าล่ะ? Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Only that this relationship has an expiration date.ก็แค่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันมีวันหมดอายุ There's Something About Harry (2007)
Believe it or not, Twinkie have an expiration day.นายเชื่อป่ะหล่ะ ขนมทวิงกกี้ มีวันหมดอายุด้วยหล่ะ Zombieland (2009)
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา 2012 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหมดอายุ[N] expiration date, Example: ผู้บริโภคควรดูวันหมดอายุของสินค้าก่อนที่จะซื้อสินค้า, Thai definition: วันที่หมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
การหายใจออก[N] exhalation, See also: expiration, Ant. การหายใจเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหายใจออก[n. exp.] (kān hāijai øk) EN: exhalation ; expiration   FR: respiration [f]
วันครบกำหนด[n. exp.] (wan khrop kamnot) EN: expiration date   
วันหมดอายุ [n. exp.] (wan mot-āyu) EN: date of expiry ; best-before date ; best-by date ; sell-by date   FR: date d'expiration [f]
วันสิ้นสุดสัญญา[n. exp.] (wan sinsut sanyā) EN: date of expiration of a contract   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIRATION    EH2 K S P ER0 EY1 SH AH0 N
EXPIRATIONS    EH2 K S P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expiration    (n) ˌɛkspɪrˈɛɪʃən (e2 k s p i r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent [Add to Longdo]
Fälligkeitsdatum {n}; Ablaufdatum {n}expiration date; expiry date [Add to Longdo]
Verfalldatum {n}; Freigabedatum {n}expiration date [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] (n) {comp} password expiration [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
期限切れ[きげんぎれ, kigengire] (n,adj-no) expiration of a term; becoming overdue [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] (n) {comp} expiration check; retention period check [Add to Longdo]
経過[けいか, keika] (n,vs) passage; expiration; progress; transition; (P) [Add to Longdo]
結願[けちがん, kechigan] (n) {Buddh} expiration of term of a vow [Add to Longdo]
任期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] (n) expiration of term of office [Add to Longdo]
年期明け[ねんきあけ, nenkiake] (n) expiration of a term of service [Add to Longdo]
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P) [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] (n) {comp} expiration check; retention period check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パスワード失効[パスワードしっこう, pasuwa-do shikkou] password expiration [Add to Longdo]
期限切れ検査[きげんぎれけんさ, kigengirekensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]
満了日付[まんりょうひつけ, manryouhitsuke] expiration date [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expiration
   n 1: a coming to an end of a contract period; "the expiry of his
      driver's license" [syn: {termination}, {expiration},
      {expiry}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the act of expelling air from the lungs [syn: {exhalation},
     {expiration}, {breathing out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top