ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiate

EH1 K S P IY0 EY2 T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiate-, *expiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expiate[VT] ยอมรับผิดและแก้ไขความผิดนั้น, Syn. atone for, make amends

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiate(เอคซฺ'พิเอท) vt. ล้าง (บาป) ,ลบล้าง,ชดเชยหรือไถ่ถอนความผิด., See also: expiation n. expiatory adj. expiator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expiate(vt) ตอบแทน(ความผิด),ลบล้าง,ชดเชย,ไถ่ถอน,ล้างบาป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's how they expiate their guilt.- เป็นวิธีที่พวกเขาไถ่บาป The Constant Gardener (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาป[V] expiate sin, See also: confess one's mistake, Syn. ไถ่บาป, Ant. ทำบาป, Example: คริสต์ศาสนิกชนสามารถล้างบาปกับบาทหลวงได้, Thai definition: พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวกับการลบล้างบาปที่ทำไว้
ล้างบาป[V] expiate one's sins, See also: wash away one's sins, Syn. ไถ่บาป, Ant. ทำบาป, Example: พระยาพานเป็นผู้สร้างเจดีย์เพื่อล้างบาปที่ได้กระทำปิตุฆาต และฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณ, Thai definition: กระทำสิ่งต่างๆ เพื่อชดใช้บาปที่ทำไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins   FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPIATE    EH1 K S P IY0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expiate    (v) ˈɛkspɪɛɪt (e1 k s p i ei t)
expiated    (v) ˈɛkspɪɛɪtɪd (e1 k s p i ei t i d)
expiates    (v) ˈɛkspɪɛɪts (e1 k s p i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expiate
      v 1: make amends for; "expiate one's sins" [syn: {expiate},
           {aby}, {abye}, {atone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top