ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expiable

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expiable-, *expiable*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expiable มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expiable*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpiable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expiable(เอคซฺ'เพียเบิล) adj. ซึ่งลบล้างได้,ซึ่งชดเชยหรือไถ่ถอนความผิดได้

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpiable(adj) ชดใช้ไม่ได้,ลบล้างไม่ได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpiable    (j) ˈɪnˈɛkspɪəʴbl (i1 n e1 k s p i@ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsühnbarkeit {f}inexpiableness [Add to Longdo]
unsühnbarinexpiable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expiable
      adj 1: capable of being atoned for

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top