ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertly

EH1 K S P ER0 T L IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertly-, *expertly*, expert
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expertly[ADV] อย่างเชี่ยวชาญ, See also: อย่างชำนาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด Repo Men (2010)
But, Dan, this is crucial information that has to be deployed expertly.แต่.. แดน นี่เป็นข้อมูลสำคัญ มันจะต้องปรับใช้ให้เชี่ยวชาญ Touch of Eva (2010)
They expertly use public transportation to avoid being tracked.พวกเขาเชี่ยวชาญ ในการใช้รถสาธารณะ เพื่อเลี่ยงการถูกติดตาม Chuck Versus the Anniversary (2010)
What we have here was an expertly prepared burger.สิ่งที่เรามีก็คือ เบอร์เกอร์ที่ได้รับการปรุงอย่างชำนาญ The Partners in the Divorce (2012)
I shoot Mrs. Marlow expertly through the neck.ผมยิงทะลุคอคุณนายมาร์โลว์ อย่างแม่นยำอีกเช่นกัน Apéritif (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ยวดยง[ADV] skillfully, See also: expertly, Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
คล่อง[ADV] skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently   FR: facilement ; habilement ; couramment

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERTLY    EH1 K S P ER0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expertly    (a) ˈɛkspɜːʴtliː (e1 k s p @@ t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expertly
      adv 1: in an expert manner; "he repaired the TV set expertly"
             [syn: {expertly}, {like an expert}] [ant: {amateurishly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top