ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertise

EH2 K S P ER0 T IY1 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertise-, *expertise*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expertise[N] ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inspector Dixon... a decorated officer of great expertise... acting on reliable information and good detective work... arrested Paul Hill... who, guilt-ridden by the shame of his crime, confessed.Dixon ตรวจสอบ ... เจ้าหน้าที่ตกแต่ง ความเชี่ยวชาญที่ดี ... ที่กระทำต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ งานนักสืบและดี ... In the Name of the Father (1993)
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน Contact (1997)
Someone with extraordinary technical expertise enormous financial resources someone perverse enough, eccentric enough to come up with the idea?คนที่มีความเชี่ยวชาญ ทางเทคนิคพิเศษ ทรัพยากรทางการเงินอย่างมาก คนขี้อ้อนพอประหลาด Contact (1997)
That isn't their expertise that isn't what their stockholders ask them to do.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสั่งให้บรรษัททำ The Corporation (2003)
Supposed to be your area of expertise.มันเป็นสิ่งที่คุณถนัดนี่ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It is, after all, as you say, my area of expertise.As you said that it is my area of experience Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
We all have our areas of expertise.คนเรามีความเชี่ยวชาญคนละอย่าง. National Treasure (2004)
That's your expertise. I'll take your word for it.แต่นายมีความสามารถพิเศษ ด้านการป่วนอยู่แล้วนิ ฉันเชื่อ Love So Divine (2004)
Anyone who was once the MVP of the National Football League must have a great deal of expertise to offer.คนที่เคยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ NFL ย่อมต้องมีเขี้ยวเล็บมาช่วยเราได้ The Longest Yard (2005)
considering your expertise and the markings on the body..ความเชี่ยวชาญของคุณจะบอกเราได้เกี่ยวกับสัญลักษณ์บนร่างนี้ The Da Vinci Code (2006)
Because of your expertise?ำพราะความเชี่ยวชาญของคุณหรอ? The Da Vinci Code (2006)
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้ Firewall (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expertiseWe provide broad services to the computer end users, based on our experience and technical expertise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชำนิชำนาญ[N] skill, See also: expertise, adroitness, proficiency, experience, efficiency, Syn. ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: หญิงชราผู้นี้ยังมีความชำนิชำนาญในการระบำอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจ[n.] (kān samrūat) EN: survey ; poll   FR: étude [f] ; enquête [f] ; observation [f] ; exploration [f] ; expertise [f]
ความชำนาญ[n.] (khwām chamnān) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how   FR: expérience [f]
ความเชี่ยวชาญ[n.] (khwām chīochān) EN: expertise ; proficiency   
มือ[n.] (meū) EN: expertise   
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser
วิชาการ[n.] (wichākān) EN: technique ; technology ; expertise ; academic matter ; technical matter   FR: technique [f] ; technologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERTISE    EH2 K S P ER0 T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expertise    (n) ˌɛkspɜːʴtˈiːz (e2 k s p @@ t ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umweltgutachten {n}expertise on environmental matters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
巧手[こうしゅ, koushu] (n) skill; expertise; a good move [Add to Longdo]
専門外[せんもんがい, senmongai] (n,adj-no) (See 外・がい) outside of one's area of expertise [Add to Longdo]
専門技術[せんもんぎじゅつ, senmongijutsu] (n) expertise; special skills [Add to Longdo]
専門性[せんもんせい, senmonsei] (n) specialization; specialty; speciality; expertise [Add to Longdo]
専門知識[せんもんちしき, senmonchishiki] (n) expertise; special knowledge; technical knowledge; expert knowledge [Add to Longdo]
専門的知識[せんもんてきちしき, senmontekichishiki] (n) expert (technical) knowledge; expertise [Add to Longdo]
知見[ちけん, chiken] (n,vs) expertise; experience; knowledge [Add to Longdo]
得意分野[とくいぶんや, tokuibunya] (n) one's field of expertise [Add to Longdo]
門外[もんがい, mongai] (n) outside a gate; beyond one's area of expertise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expertise
      n 1: skillfulness by virtue of possessing special knowledge
           [syn: {expertness}, {expertise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top