ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expert

EH1 K S P ER0 T   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expert-, *expert*
English-Thai: Longdo Dictionary
medical expertise(n phrase ) ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expert[ADJ] ซึ่งเชี่ยวชาญ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, ซึ่งมีประสบการณ์, Syn. practiced, proficient, skillful
expert[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, ผู้มีประสบการณ์, Syn. professional, specialist
expertly[ADV] อย่างเชี่ยวชาญ, See also: อย่างชำนาญ
expertise[N] ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill

English-Thai: Nontri Dictionary
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
expert(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญ,ผู้ช่ำชอง,ผู้จัดเจน
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert opinionความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expert testimony; expert evidenceคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert systems (Computer science)ระบบผู้ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Expert's Witnessพยานผู้เชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Expertsผู้ชำนาญ,ผู้นำแบบเชี่ยวชาญ [การแพทย์]
Experts and Eminent Personsผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการอาเซียนว่า ด้วยความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I think he... he did an expert job.เขาได้งานที่มีความเชี่ยวชาญ 12 Angry Men (1957)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We also plan to bring in experts from the Oceanographic Institute on the mainland.เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันวิจัยทางทะเลจากเเผ่นดินใหญ่มาด้วย Jaws (1975)
Any shark expert will tell you it's a killer, a man-eater.ผู้เชี่ยวชาญฉลามคนไหน ก็จะบอกว่ามันกินคน Jaws (1975)
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll do that. I'm an expertฉัน'จะทำสิ่งสิ่งนั่น ฉัน'ผู้เชี่ยวชาญ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก Oh, God! (1977)
Mr, Ponce, as I said, is an expert at eyewitness sketches for the LA Police Department.คุณพอนเซเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่แผนกสเก๊ตช์ภาพพยาน จากกรมตร.แอลเอค่ะ Oh, God! (1977)
Professor of Archaeology, expert on the occult, and - how does one say it?ศาสตราจารย์ทางด้านโบราณคดี, เชี่ยวชาญสิ่งที่ลึกลับ, และ,จะพูดอย่างไรดี? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Ravenwood is the real expert.ราเวนวู้ดถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerilla warfare.คุณจะไม่ยอมรับความจริงที่ว่า คุณ การจัดการกับความเชี่ยวชาญในการรบแบบกองโจร First Blood (1982)
I'm not a forensic expert!ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช! Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expertAn expert historian.
expertAn expert was called for advice.
expertA panel of experts discussed the plan.
expertAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expertBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
expertEven an expert driver can make a mistake.
expertEven expert drivers can make mistakes.
expertEven the experts took the painting for a genuine Rembrandt.
expertExperts have failed to come up with an explanation of why the explosion happened.
expertExperts put a high valuation on the painting.
expertFinancial experts don't know what to make of this trend.
expertHe claimed to be an expert in finance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบผู้เชี่ยวชาญ[N] expert system, Example: ระบบผู้เชี่ยวชาญถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ , Thai definition: ระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
วิทยากร[N] expert, See also: lecturer, Example: มีคนโทรเข้ามาคุยกับวิทยากรมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นคนมีความรู้และพูดได้น่าฟัง, Thai definition: ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน
หมอกฎหมาย[N] expert of law, See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor, Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ, Example: เขากระทำตนเป็นหมอกฎหมายของหมู่บ้าน โดยรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
มือแข็ง[ADJ] skilful, See also: expert in (excel at) gambling, able, capable, Syn. เก่ง, Thai definition: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย
เอตทัคคะ[N] specialist, See also: expert, master, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ, Notes: (บาลี)
เจนจบ[V] expert, See also: be skilled, be well-versed, be proficient, Syn. รอบรู้, Example: ค่านิยมของคนไทยโบราณคืออยากให้ลูกชายเจนจบในวิชาชีพต่างๆ, Thai definition: ได้พบได้เห็นมามาก, ชำนาญทั่ว
ยวดยง[ADV] skillfully, See also: expertly, Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
ช่างผู้ชำนาญ[N] specialist, See also: expert, Example: เขาเป็นช่างผู้ชำนาญ ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่สามารถสูญเสียไปได้เลย, Count unit: คน
ชำนัญพิเศษ[N] expert, See also: specialist, master, Syn. ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญพิเศษ, Example: ผู้ชำนัญพิเศษสาขานิเวศน์วิทยากำลังอภิปรายอยู่, Count unit: คน, Thai definition: เรียกนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะว่า ผู้ชำนัญพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
แชมป์เปี้ยน[n.] (chaēmpīen) EN: champion ; expert   FR: champion [m]
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (chamnanphisēt) EN: expert ; specialist ; master   FR: expert [m]
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
เชี่ยว[v.] (chīo) EN: be good at ; be expert at   FR: être un expert ; être doué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERT    EH1 K S P ER0 T
EXPERTS    EH1 K S P ER0 T S
EXPERT'S    EH1 K S P ER0 T S
EXPERTLY    EH1 K S P ER0 T L IY0
EXPERTS'    EH1 K S P ER0 T S
EXPERTISE    EH2 K S P ER0 T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expert    (n) ˈɛkspɜːʴt (e1 k s p @@ t)
experts    (n) ˈɛkspɜːʴts (e1 k s p @@ t s)
expertly    (a) ˈɛkspɜːʴtliː (e1 k s p @@ t l ii)
expertise    (n) ˌɛkspɜːʴtˈiːz (e2 k s p @@ t ii1 z)
expertness    (n) ˈɛkspɜːʴtnəs (e1 k s p @@ t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专家[zhuān jiā, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ, / ] expert; specialist, #615 [Add to Longdo]
高手[gāo shǒu, ㄍㄠ ㄕㄡˇ, ] expert; a past master; a dab hand, #3,441 [Add to Longdo]
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, ] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea, #6,541 [Add to Longdo]
能手[néng shǒu, ㄋㄥˊ ㄕㄡˇ, ] expert, #16,380 [Add to Longdo]
拿手[ná shǒu, ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ, ] expert in; good at, #16,546 [Add to Longdo]
内行[nèi háng, ㄋㄟˋ ㄏㄤˊ, / ] expert; adept; experienced, #25,784 [Add to Longdo]
专家系统[zhuān jiā xì tǒng, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] expert system, #40,410 [Add to Longdo]
车把式[chē bǎ shi, ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕ˙, / ] expert cart-driver; charioteer, #89,821 [Add to Longdo]
花把势[huā bǎ shì, ㄏㄨㄚ ㄅㄚˇ ㄕˋ, / ] expert flower grower, #1,043,874 [Add to Longdo]
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expert commentary [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
専門[せんもん, senmon] Thai: ผู้เชี่ยวชาญ English: expert

German-Thai: Longdo Dictionary
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Experte(n) |der, pl. Experten| ผู้เชี่ยวชาญ, See also: die Expertin
Experten(n) |pl.|, See also: Expert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Experte {m}; Sachverständiger | Experten {pl}; Sachverständigen {pl}; Fachleute {pl}expert | experts [Add to Longdo]
Expertengremium {n}braintrust [Add to Longdo]
Expertensystem {n}expert system [Add to Longdo]
Sachvertändigengutachten {n}expert opinion [Add to Longdo]
fachkundig {adj} | fachkundiger | am fachkundigstenexpert | more expert | most expert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
エキスパート(P);エクスパート[, ekisupa-to (P); ekusupa-to] (n) expert; (P) [Add to Longdo]
エキスパートシステム[, ekisupa-toshisutemu] (n) {comp} expert system [Add to Longdo]
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group [Add to Longdo]
角通[かくつう, kakutsuu] (n) sumo expert [Add to Longdo]
鑑定[かんてい, kantei] (n,vs,adj-no) judgement; judgment; expert opinion; (P) [Add to Longdo]
鑑定書[かんていしょ, kanteisho] (n) expert's written opinion or report [Add to Longdo]
鑑定料[かんていりょう, kanteiryou] (n) expert's fee [Add to Longdo]
技術顧問[ぎじゅつこもん, gijutsukomon] (n) technical advisor; expert advisor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
業界精通者[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]
本学システム[ほんがくしすてむ, hongakushisutemu] expert system [Add to Longdo]
有識者[ゆうしきしゃ, yuushikisha] expert, knowledgeable person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expert
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   2: of or relating to or requiring special knowledge to be
     understood; "technical terminology"; "a technical report";
     "technical language" [syn: {technical}, {expert}]
   n 1: a person with special knowledge or ability who performs
      skillfully

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top