ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

experiment

IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -experiment-, *experiment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
experiment[N] การทดลองทางวิทยาศาสตร์, See also: การทดสอบ, Syn. analysis, test, trial
experiment[VI] ทดลอง (ทางวิทยาศาสตร์), See also: ทดสอบ, Syn. analyze, test, verify
experimental[ADJ] เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์, Syn. analytic, probative, verification
experimental[ADJ] เกี่ยวกับประสบการณ์, Syn. analytic, probative, verification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
experiment(อิคซฺเพอ'ริเมินทฺ) n. การทดลอง, See also: experimental adj. experimentation n. experimenter n., Syn. trial

English-Thai: Nontri Dictionary
experiment(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพิสูจน์
experiment(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พิสูจน์
experimental(adj) เป็นการทดลอง,เกี่ยวกับประสบการณ์
experimentation(n) การทดลอง,วิธีทดลอง,การทดสอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
experimentการทดลอง [มีความหมายเหมือนกับ trial ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
experimental designการออกแบบการทดลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
experimental pathologyพยาธิวิทยาทดลอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
experimental phoneticsสัทศาสตร์ทดลอง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Experimental designการออกแบบการทดลอง [TU Subject Heading]
Experimental Designการออกแบบทดลอง [การแพทย์]
Experimental Design, Classicalแบบทดลองคลาสสิค [การแพทย์]
Experimental filmsภาพยนตร์ทดลอง [TU Subject Heading]
Experimental Findingsการทดลองกับสัตว์ทดลอง [การแพทย์]
Experimental Groupกลุ่มทดลอง [การแพทย์]
Experimental Manoeuvreรายละเอียดวิธีดำเนินการ [การแพทย์]
Experimental Methodวิธีการทดลอง [การแพทย์]
Experimental Systemระบบการทดลอง [การแพทย์]
Experimental Unitหน่วยทดลอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pointless operations, amputations, experimental mutilations.การผ่าตัดที่ไม่มีเหตุผล การตัดอวัยวะทั้งหลาย การทดลองเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อ Night and Fog (1956)
You agreed earlier to be part of an experiment today with the Los Angeles Police Department.คุณตกลงกับเราก่อนหน้านี้ว่า ส่วนนึงของการทดสอบในวันนี้ กับกรมตร.แอลเอ Oh, God! (1977)
-ls that part of the experiment?- เป็นการหาประสบการณ์หรือไงครับ Gandhi (1982)
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
As a scientist, I don't want to prejudice my experiment.เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่ต้องการที่จะกระทบกระเทือนการทดสอบของฉัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Are you missing anything in the way of experimental aircraft?คุณทำอะไรหายรึเปล่า ระหว่างทดสอบเครื่องบินน่ะ *batteries not included (1987)
Looks like he's a student at a vocational training school, but he's now their new subject for human experimentation.ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียน\ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ แต่เขาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ\การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในตอนนี้ Akira (1988)
Somehow the experiment is out of my control.และอาจเกินกว่าจะควบคุมได้ The Lawnmower Man (1992)
I'm conducting a series of experiments.ผมจะเอาไปทำการทดลอง The Nightmare Before Christmas (1993)
Hmm. Experiments?ฮืม การทดลองเหรอ? The Nightmare Before Christmas (1993)
The military say these pilots accepted the risks of flying experimental aircraft.กองทัพบอกว่า นักบินพวกนั้น ได้รับอันตราย จากการบินเครื่องบินทดสอบ Squeeze (1993)
Did you ever stop to think that what we saw was simply an experimental plane, like the Stealth bomber or this Aurora Project?คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่า ที่เราเห็น เป็นแค่การทดลองเครื่องบินธรรมดา... ..เหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิด Stealth หรือนี่เป็นโครงการ Aurora ? Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
experimentA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
experimentAll his energies were devoted to the experiment.
experimentAll of us were excited with the result of the experiment.
experimentAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
experimentAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
experimentAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
experimentAs a beginning I would like to examine the catalyzer used in this experiment.
experimentAs far as I could make out, he was experimenting with new methods.
experimentBoth tried one experiment after another, helping each other.
experimentBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
experimentClose observation is necessary for the experiment.
experimentEverybody expected that the experiment would result in failure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
ทดลอง[V] test, See also: experiment, try, Syn. ลอง, ลองทำ, Example: นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย, Thai definition: ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่
การวิจัยเชิงทดลอง[N] experimental research, Example: มีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปี 1 ของทุกมหาวิทยาลัย
การทดลอง[N] experiment, See also: test, trial, experimentation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in   FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
ฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการ[n. exp.] (fisik choēng patibatkān) EN: experimental physics   FR: physique expérimentale [f]
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at   FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
จิตวิทยาการทดลอง[n. exp.] (jittawitthayā kān thotløng) EN: experimental psychology   FR: psychologie expérimentale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPERIMENT    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T
EXPERIMENTS    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T S
EXPERIMENTAL    IH0 K S P EH2 R IH0 M EH1 N T AH0 L
EXPERIMENT'S    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T S
EXPERIMENTED    IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T AH0 D
EXPERIMENTER    IH0 K S P EH1 R AH0 M EH2 N T ER0
EXPERIMENTERS    IH0 K S P EH1 R AH0 M EH2 N T ER0 Z
EXPERIMENTING    EH0 K S P EH1 R AH0 M EH2 N T IH0 NG
EXPERIMENTALLY    IH0 K S P EH2 R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
EXPERIMENTALIST    IH0 K S P EH2 R AH0 M EH1 N T AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
experiment    (v) ˈɪkspˈɛrɪmənt (i1 k s p e1 r i m @ n t)
experiments    (v) ˈɪkspˈɛrɪmənts (i1 k s p e1 r i m @ n t s)
experimental    (j) ˈɪkspˌɛrɪmˈɛntl (i1 k s p e2 r i m e1 n t l)
experimented    (v) ˈɪkspˈɛrɪməntɪd (i1 k s p e1 r i m @ n t i d)
experimenter    (n) ˈɪkspˈɛrɪməntər (i1 k s p e1 r i m @ n t @ r)
experimenters    (n) ˈɪkspˈɛrɪməntəz (i1 k s p e1 r i m @ n t @ z)
experimenting    (v) ˈɪkspˈɛrɪməntɪŋ (i1 k s p e1 r i m @ n t i ng)
experimentally    (a) ˈɪkspˌɛrɪmˈɛntəliː (i1 k s p e2 r i m e1 n t @ l ii)
experimentation    (n) ˈɪkspˌɛrɪmɛntˈɛɪʃən (i1 k s p e2 r i m e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试验[shì yàn, ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] experiment; test; experimental, #1,585 [Add to Longdo]
试验性[shì yàn xìng, ㄕˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] experimental, #54,867 [Add to Longdo]
实验心理学[shí yàn xīn lǐ xué, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] experimental psychology, #120,821 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Experiment {n}; Versuch {m} | Experimente {pl}; Versuche {pl}experiment | experiments [Add to Longdo]
Experimentalphysik {f}experimental physics [Add to Longdo]
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit [Add to Longdo]
experimentell {adj}experimental [Add to Longdo]
experimentieren | experimentierend | experimentiert | experimentiert | experimentierteto experiment | experimenting | experimented | experiments | experimented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペリメント[, ekusuperimento] (n) experiment [Add to Longdo]
シュレーディンガーの猫[シュレーディンガーのねこ, shure-deinga-noneko] (n) Schrodinger's cat (quantum mechanics thought experiment) [Add to Longdo]
ヒト疾患モデル[ヒトしっかんモデル, hito shikkan moderu] (n) human disease model (e.g. using experimental animals) [Add to Longdo]
フリーフライヤー[, furi-furaiya-] (n) experimental unmanned spacecraft (wasei [Add to Longdo]
マイケルソンモーリーの実験[マイケルソンモーリーのじっけん, maikerusonmo-ri-nojikken] (n) Michelson-Morley experiment (1887) [Add to Longdo]
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment [Add to Longdo]
科学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) scientific experiment [Add to Longdo]
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material [Add to Longdo]
蚕糸試験所[さんししけんじょ, sanshishikenjo] (n) silk experiment station [Add to Longdo]
試み[こころみ, kokoromi] (n) trial; experiment; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
私用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
試用[しよう, shiyou] private use, experimental use [Add to Longdo]
実験期間[じっけんきかん, jikkenkikan] test period, experimental period [Add to Longdo]
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 experiment
   n 1: the act of conducting a controlled test or investigation
      [syn: {experiment}, {experimentation}]
   2: the testing of an idea; "it was an experiment in living";
     "not all experimentation is done in laboratories" [syn:
     {experiment}, {experimentation}]
   3: a venture at something new or different; "as an experiment he
     decided to grow a beard"
   v 1: to conduct a test or investigation; "We are experimenting
      with the new drug in order to fight this disease"
   2: try something new, as in order to gain experience; "Students
     experiment sexually"; "The composer experimented with a new
     style" [syn: {experiment}, {try out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top