ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expensive

IH0 K S P EH1 N S IH0 V   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expensive-, *expensive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expensive[ADJ] แพง, See also: ราคาสูง, มีราคาแพง, Syn. costly, dear, high-priced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expensive(อิคซฺเพน'ซิฟว) adj. แพง,มีราคาสูงมาก,สิ้นเปลือง., See also: expensiveness n., Syn. dear,costly
inexpensive(อินอิคซฺเพน'ซิฟว) adj. ไม่แพง,ถูก., See also: inexpensively adv. inexpensiveness n., Syn. cheap,reasonable

English-Thai: Nontri Dictionary
expensive(adj) แพง,มีราคาสูง,สิ้นเปลือง
inexpensive(adj) ถูก,ไม่แพง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expensiveแพง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expensiveA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
expensiveAnd not only that, the goods in the company shop were usually more expensive than elsewhere.
expensiveAn expensive car is a status symbol.
expensiveAn expensive watch alien to my lifestyle.
expensiveAn expensive watch is not necessarily a good one.
expensiveA piano is expensive.
expensiveA piano is expensive, but a car is more expensive.
expensiveBeef is expensive nowadays.
expensiveBuilding materials are expensive now.
expensiveBuying such an expensive car is out of the question.
expensiveComputer supplies are very expensive in Japan.
expensiveDo you have anything less expensive?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพง[ADJ] expensive, See also: dear, high-priced, costly, high, Ant. ถูก, Example: โรงอาหารนี้เป็นโรงอาหารพิเศษที่ขายอาหารราคาแพง สำหรับนักศึกษาและชาวต่างประเทศ, Thai definition: มีราคามาก
มีราคา[ADJ] expensive, See also: costly, dear, high-priced, exorbitant, lavish, overpriced, steep, Syn. แพง, Example: พวกดารามักใส่เสื้อผ้ามีราคากันทั้งนั้นแหละ, Thai definition: ที่มีมูลค่ามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[adj.] (mī khā) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคาแพง[v. exp.] (phaēng) EN: be expensive   FR: côuter cher
น้ำมันก็แพง[xp] (nāmman kø phaēng) EN: oil is expensive   FR: l'essence est chère
แพง[adj.] (phaēng) EN: expensive ; dear   FR: cher ; onéreux ; coûteux
แพงขึ้น[v. exp.] (phaēng kheun) EN: go up in price ; become more expensive   FR: enchérir ; renchérir
ราคาแพง[adj.] (rākhā phaēng) EN: dear ; high-priced ; expensive   FR: cher
ราคาสูง[n. exp.] (rākhā sūng) EN: high price ; expensive   
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPENSIVE    IH0 K S P EH1 N S IH0 V
EXPENSIVELY    EH2 K S P EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expensive    (j) ˈɪkspˈɛnsɪv (i1 k s p e1 n s i v)
expensively    (a) ˈɪkspˈɛnsɪvliː (i1 k s p e1 n s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] expensive; noble; your (name); precious, #1,990 [Add to Longdo]
高价[gāo jià, ㄍㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] expensive, #7,131 [Add to Longdo]
昂贵[áng guì, ㄤˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] expensive; costly, #8,975 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teuer; kostspielig {adj} | teurer; kostspieliger | am teuersten; am kostspieligstenexpensive | more expensive | most expensive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
とろ[, toro] (n) fatty, more expensive tuna meat; (P) [Add to Longdo]
エクスペンシブ[, ekusupenshibu] (n) expensive [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
プチプラ[, puchipura] (n) (abbr) (See プチプライス) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) [Add to Longdo]
プチプライス;プチ・プライス[, puchipuraisu ; puchi . puraisu] (n) inexpensive fashion accessories (e.g. clothes, makeup, etc.) (word used by young women) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expensive
   adj 1: high in price or charging high prices; "expensive
       clothes"; "an expensive shop" [ant: {cheap},
       {inexpensive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top