ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expendable

IH0 K S P EH1 N D AH0 B AH0 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expendable-, *expendable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expendable(อิคซฺเพน'ดะเบิล) adj. พอที่จะใช้จ่ายได้,ใช้ได้,, See also: expendability n.
unexpendable(อันอิคสเพน'ดะเบิล) adj. สำคัญ,จำเป็นที่สุด,เป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
expendable (adj ) ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was expendable, like all of you.เขาเป็นคนไม่สำคัญอะไร เหมือนกับพวกคุณทุกคน Clue (1985)
And who's expendable.และใครที่ควรให้ออก American Beauty (1999)
And they're expendable.และพวกมันโดนคัดเลือก มันถูกเกณฑ์ทหาร The Dreamers (2003)
They're expendable. I'm am fucking lucky.ฉันแม่งโคตรโชคดี The Dreamers (2003)
Expendable assets.ประโยชน์ที่ใช้จ่ายได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Testing their drugs on people who they think are expendable,มาทดสอบยา กับคนที่เขาคิดว่าทิ้งขว้างยังไงก็ได้ The Constant Gardener (2005)
Anyone that's a threat to what we're doing is expendable.ใครที่เป็นอุปสรรค ต้องกำจัดทิ้งให้สิ้นซาก Allen (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ใครก็ตามที่เข้ามาขวาง เขี่ยมันให้พ้นทางซะ Cute Poison (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ใครก็ตามที่เป็นภัยก็จัดการได้เลย English, Fitz or Percy (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ไม่ว่าใครที่ขวางทางก็จัดการให้สิ้นซาก The Rat (2006)
My family is in danger. So that makes me expendable?แล้วนั่นทำให้คุณสั่งผมได้เหรอ ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Put in unfriendly territory on a loan-out and left as expendable.ถูกส่งเเข้าไปในเขตศัตรู แล้วถูกทิ้งเหมือนไม่มีค่า Shooter (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPENDABLE    IH0 K S P EH1 N D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expendable    (j) ˈɪkspˈɛndəbl (i1 k s p e1 n d @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbrauchsmaterial {n}expendable items [Add to Longdo]
Verschleißteil {n} | Verschleißteile {pl}expendable part; wear part | parts subject to wear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expendable
   adj 1: suitable to be expended [ant: {unexpendable}]
   2: (used of funds) remaining after taxes; "spendable income"
     [syn: {expendable}, {spendable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top