ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expend

IH0 K S P EH1 N D   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expend-, *expend*, expen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expend[VT] จ่าย (เงิน) (คำทางการ), See also: ใช้, จับจ่ายใช้สอย, Syn. disburse, pay out, spend
expenditure[N] การใช้จ่าย (เงิน), See also: การจับจ่ายใช้สอย, Syn. disbursement, payout, spending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expend(อิคซฺเพนดฺ') {expended,expending,expends} vt. ใช้หมด,ใช้จ่าย,จ่ายเงิน., See also: expender n., Syn. spend
expendable(อิคซฺเพน'ดะเบิล) adj. พอที่จะใช้จ่ายได้,ใช้ได้,, See also: expendability n.
expenditure(อิคซฺเพน'ดิเชอะ) n. การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย,งบประมาณ, Syn. expense
unexpendable(อันอิคสเพน'ดะเบิล) adj. สำคัญ,จำเป็นที่สุด,เป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
expend(vt) ใช้จ่าย,ใช้เกลี้ยง,จ่าย
expenditure(n) งบประมาณ,การใช้จ่าย,ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expenditureการใช้จ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expenditure, nationalรายจ่ายประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expenditureรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Expenditureรายจ่าย [การบัญชี]
Expenditure taxภาษีรายจ่าย [เศรษฐศาสตร์]
Expendituresค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Expenditures, Publicรายจ่ายของรัฐ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
expendable (adj ) ไม่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
expended[อิคซฺเพนดฺ'] (vt ) ใช้หมดแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was expendable, like all of you.เขาเป็นคนไม่สำคัญอะไร เหมือนกับพวกคุณทุกคน Clue (1985)
And who's expendable.และใครที่ควรให้ออก American Beauty (1999)
And they're expendable.และพวกมันโดนคัดเลือก มันถูกเกณฑ์ทหาร The Dreamers (2003)
They're expendable. I'm am fucking lucky.ฉันแม่งโคตรโชคดี The Dreamers (2003)
Expendable assets.ประโยชน์ที่ใช้จ่ายได้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
And we've just been expended.แล้วเราก็ถูกใช้ไปแล้ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
Testing their drugs on people who they think are expendable,มาทดสอบยา กับคนที่เขาคิดว่าทิ้งขว้างยังไงก็ได้ The Constant Gardener (2005)
Anyone that's a threat to what we're doing is expendable.ใครที่เป็นอุปสรรค ต้องกำจัดทิ้งให้สิ้นซาก Allen (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ใครก็ตามที่เข้ามาขวาง เขี่ยมันให้พ้นทางซะ Cute Poison (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ใครก็ตามที่เป็นภัยก็จัดการได้เลย English, Fitz or Percy (2005)
Anyone that's a threat is expendable.ไม่ว่าใครที่ขวางทางก็จัดการให้สิ้นซาก The Rat (2006)
My family is in danger. So that makes me expendable?แล้วนั่นทำให้คุณสั่งผมได้เหรอ ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expendAccount for an expenditure.
expendMy income falls short of my expenditure by five hundred pounds.
expendNow the company can justify such expenditure.
expendShe expends her energy on parties.
expendShe pared down her expenditures.
expendThe company's capital expenditure program is set to be 10 billion yen for this year.
expendThe expenditure totaled 200,000 yen.
expendWe are expending an addition to our family.
expendWe explored all possible ways of cutting expenditures.
expendWe should strike a balance between our expenditure and income.
expendYou'll have to proportion your expenditure to your income.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าใช้จ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย, Example: วิธีการนี้ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, Count unit: บาท
รายจ่าย[N] expenses, See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge, Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย, Ant. รายรับ, Example: รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดงบประมาณรายจ่ายลงโครงการที่ไม่จำเป็น
ลงแรง[V] expend energy, Thai definition: ออกแรงทำงาน
การลงแรง[N] exerting one's efforts, See also: expending energy, making efforts, Syn. การออกแรง, Example: การลงแรงครั้งนี้เหนื่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้, Thai definition: การออกแรงทำงาน
จับจ่าย[V] buy, See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase, Syn. ซื้อ, จ่าย, จับจ่ายใช้สอย, Ant. เก็บออม, Example: แม่จับจ่ายเก่ง แต่ก็ไม่ใช่คนจ่ายเงินโดยไม่ดูคุณภาพของสินค้า, Thai definition: ใช้เงินซื้อหา
จับจ่ายใช้สอย[V] buy, See also: expend, spend, dispend, pay out, purchase, Syn. ใช้จ่าย, ใช้สอย, จับจ่าย, Ant. เก็บออม, Example: เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หั่นค่าใช้จ่าย[v. exp.] (han khāchaijāi) EN: curtail expenditure   
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ[n. exp.] (khāchaijāi betset) EN: total expenditure   FR: dépense totale [f]
ลงแรง [v.] (longraēng) EN: expend energy   FR: dépenser de l'énergie ; se dépenser ; investir beaucoup d'efforts
งบประมาณแผ่นดิน[n. exp.] (ngoppramān phaendin) EN: annual government statement of expenditure ; budget   
รายจ่าย[n.] (rāijāi) EN: expenses ; expenditure ; disbursement ; consumption ; fee ; charge   FR: dépense [f]
เสีย[v.] (sīa) EN: spend ; pay ; expend ; defray   FR: dépenser ; payer
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead   FR: dépense [f] ; frais [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEND    IH0 K S P EH1 N D
EXPENDED    IH0 K S P EH1 N D AH0 D
EXPENDING    EH2 K S P EH1 N D IH0 NG
EXPENDABLE    IH0 K S P EH1 N D AH0 B AH0 L
EXPENDITURE    IH0 K S P EH1 N D AH0 CH ER0
EXPENDITURES    IH0 K S P EH1 N D AH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expend    (v) ˈɪkspˈɛnd (i1 k s p e1 n d)
expends    (v) ˈɪkspˈɛndz (i1 k s p e1 n d z)
expended    (v) ˈɪkspˈɛndɪd (i1 k s p e1 n d i d)
expending    (v) ˈɪkspˈɛndɪŋ (i1 k s p e1 n d i ng)
expendable    (j) ˈɪkspˈɛndəbl (i1 k s p e1 n d @ b l)
expenditure    (n) ˈɪkspˈɛndɪtʃər (i1 k s p e1 n d i ch @ r)
expenditures    (n) ˈɪkspˈɛndɪtʃəz (i1 k s p e1 n d i ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, / ] expenditures; pay; expenses, #6,281 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure [Add to Longdo]
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
金を費やす[かねをついやす, kanewotsuiyasu] (exp,v5s) (See 費やす) to expend money; to spend money [Add to Longdo]
軍事支出[ぐんじししゅつ, gunjishishutsu] (n) military spending; military expenditure [Add to Longdo]
軍事費[ぐんじひ, gunjihi] (n) war funds; war expenditures [Add to Longdo]
軍費[ぐんぴ, gunpi] (n) war funds; war expenditures [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance [Add to Longdo]
公共支出[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expend
   v 1: use up, consume fully; "The legislature expended its time
      on school questions" [syn: {use}, {expend}]
   2: pay out; "spend money" [syn: {spend}, {expend}, {drop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top