ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expel

IH0 K S P EH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expel-, *expel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expel(vt) ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก), See also: ไล่, ขับไล่, Syn. discharge, dismiss, oust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expel(อิคซฺเพล') {expelled,expelling,expels} vt. ขับออก,ขับไล่
expellant(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expellee(อิคซฺเพลลี') n. ผู้ถูกขับไล่
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expeller(เอคซฺเพล'เลอะ) n. ผู้ขับไล่,ผู้ขับออก,ตัวขับ

English-Thai: Nontri Dictionary
expel(vt) ไล่ไป,ขับออก,ขับไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expelขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expelled partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ถูกกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expelleeผู้ถูกขับออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expelleeผู้ถูกขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expelHe ended up expelled.
expelHe was expelled from school.
expelHis son was expelled from school.
expelThe boy was expelled from music school when he was 12.
expelThe government is expelling illegal aliens as part of a crackdown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉดหัว(v) expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ขับไส(v) expel, See also: drive out, kick out, cast out, eject, Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่, Example: ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้
ขับ(v) drive away, See also: expel, Syn. ไล่, ขับไล่, Example: คณะปฏิวัติขับรัฐบาลออกแล้วร่างกฎหมายใหม่, Thai Definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ไป
ขับไล่ไสส่ง(v) drive out, See also: expel, banish, Syn. ขับไล่, ขับไส, ผลักไส, เสือกไสไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: พ่อจะขับไล่ไสส่งให้เขาไปอยู่ที่ไหนได้ เขาก็เป็นญาติเราคนหนึ่งเหมือนกัน, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเพราะไม่พอใจให้อยู่
ขับไล่(v) drive out, See also: expel, discharge, Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: หัวหน้าขับไล่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกจากงาน เพราะละเลยหน้าที่, Thai Definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ออกไป
เสือกไสไล่ส่ง(v) expel, See also: kick out, cast out, discharge, eject, Syn. ขับไล่ไสส่ง, Ant. ยินดีต้อนรับ, Example: ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น, Thai Definition: แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป
ปล่อยเกาะ(v) expel to the island, See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island, Example: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้, Thai Definition: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
เสือกไส(v) expel, See also: expel, cast out, deport, displace, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไส, เสือกไสไล่ส่ง, Example: ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่, Thai Definition: ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป
ถีบหัวส่ง(v) expel, See also: drive out, eject, evict, kick out, Syn. ขับไล่, เสือกไส, Example: ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี, Thai Definition: ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป
เฉด(v) drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[chēt] (v) EN: drive away ; expel ; dismiss  FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[chēt hūa] (v, exp) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับไล่[khaplai] (v) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge  FR: chasser ; repousser
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish
ไล่[lai] (v) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss  FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[lai-øk] (v) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off  FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากพรรค[lai ... øk jāk phak] (v, exp) EN: expel ... (sb.) from the party  FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[lai ... øk jāk rōngrīen] (v, exp) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school  FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEL IH0 K S P EH1 L
EXPELLED IH0 K S P EH1 L D
EXPELLING IH0 K S P EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expel (v) ˈɪkspˈɛl (i1 k s p e1 l)
expels (v) ˈɪkspˈɛlz (i1 k s p e1 l z)
expelled (v) ˈɪkspˈɛld (i1 k s p e1 l d)
expelling (v) ˈɪkspˈɛlɪŋ (i1 k s p e1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hē, ㄏㄜ, ] expel breath; my goodness, #6,299 [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, / ] expel, #28,975 [Add to Longdo]
逐出[zhú chū, ㄓㄨˊ ㄔㄨ, ] expel, #32,768 [Add to Longdo]
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, ] expell; disenroll, #34,517 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] expel; urge on, #554,159 [Add to Longdo]
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, / ] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
除籍[じょせき, joseki] (n,vs) (1) removing a name; (2) expelling (e.g. from school); decommissioning; (P) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
追い出す[おいだす, oidasu] (v5s,vt) to expel; to drive out; (P) [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) [Add to Longdo]
追ん出す[おんだす, ondasu] (v5s,vt) (col) (See 追い出す) to expel; to drive out [Add to Longdo]
追出[ついしゅつ, tsuishutsu] (n,vs) (arch) (See 追い出す) expelling; driving out [Add to Longdo]
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expel
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   3: cause to flee; "rout out the fighters from their caves" [syn:
     {rout}, {rout out}, {expel}]
   4: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top