ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expeditious

EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expeditious-, *expeditious*, expeditiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expeditious[ADJ] ว่องไว, See also: รวดเร็ว, ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, quick, speed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expeditious(เอคซฺพิดิช'เชิส) adj. ว่องไว,รวดเร็ว., See also: expeditiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expeditious(adj) เร็ว,ว่องไว,รวดเร็ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Example: งานนี้ทำได้กะล่อยกะหลิบดีทีเดียว, Thai definition: คล่องแคล่วว่องไวในการใช้มืออย่างแนบเนียนน่าดู
กะหล่อยกะหลิบ[ADV] actively, See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly, Syn. กะล่อยกะหลิบ, Example: เขาทำงานได้กะหล่อยกะหลิบดี, Count unit: ช้า, Thai definition: คล่องแคล่วในการใช้มืออย่างว่องไวน่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITIOUS    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 S
EXPEDITIOUSLY    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expeditious    (j) ˌɛkspɪdˈɪʃəs (e2 k s p i d i1 sh @ s)
expeditiously    (a) ˌɛkspɪdˈɪʃəsliː (e2 k s p i d i1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously [Add to Longdo]
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expeditious
      adj 1: marked by speed and efficiency

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top