ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedition

EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedition-, *expedition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedition[N] การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
expedition[N] คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง), See also: คณะผู้เดินทาง, Syn. company, party, team

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์ Gandhi (1982)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A British expedition.อังกฤษเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
We were on a sightseeing expedition.เรากำลังเดินชมวิวกัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
I'm sure you won't mind if I send Miss Styles along... on your expedition.และผมว่าคุณคงไม่รังเกียจ ถ้าผมจะส่งคุณสไตล์ส ไปทำงานกับคุณด้วยคน In the Mouth of Madness (1994)
"This will not be an easy mission... monkeys slow the expedition.""งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะคุณจ๋อมาทำให้คุณหงุดหงิด" Jumanji (1995)
I am Peter Aufschnaiter. I am leading the expedition.ผมชื่อปีเตอร์ ออฟชไนเทอร์ เป็นผู้นำการเดินทางครั้งนี้ Seven Years in Tibet (1997)
Before us, four German expeditions attempted it.ก่อนหน้าเรา ชาวเยอรมันส่ง คณะเดินทางมาแล้วสี่ครั้ง Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expeditionHe left on an expedition to the North Pole.
expeditionHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
expeditionHe was the leader of the great expedition.
expeditionHis death brought the expedition to an end.
expeditionI anticipate that there will be problems on their expedition.
expeditionI watched the expedition as it set off.
expeditionProblems are expected in their expedition.
expeditionSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
expeditionThe boy dreamed of going on an Antarctic expedition.
expeditionThe expedition has postponed its departure to the Antarctic.
expeditionThe expedition passed through the great jungle.
expeditionThe expedition's supplies soon gave out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรีบเร่ง[N] haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery   FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การส่งไป[n. exp.] (kān song pai) FR: expédition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITION    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N
EXPEDITIONS    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N Z
EXPEDITIONARY    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedition    (n) ˌɛkspɪdˈɪʃən (e2 k s p i d i1 sh @ n)
expeditions    (n) ˌɛkspɪdˈɪʃənz (e2 k s p i d i1 sh @ n z)
expeditionary    (j) ˌɛkspɪdˈɪʃənəriː (e2 k s p i d i1 sh @ n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征帆[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ, ] expedition ship, #185,428 [Add to Longdo]
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ, / ] expeditionary force; army on a distant expedition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Expedition {f}; Entdeckungsreise {f} | Expeditionen {pl}; Entdeckungsreisen {pl}expedition | expeditions [Add to Longdo]
Expeditionskorps {n}expeditionary force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]
再征[さいせい, saisei] (n) second punitive expedition [Add to Longdo]
出軍[しゅつぐん, shutsugun] (n) expedition [Add to Longdo]
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedition
   n 1: a military campaign designed to achieve a specific
      objective in a foreign country [syn: {expedition},
      {military expedition}, {hostile expedition}]
   2: an organized group of people undertaking a journey for a
     particular purpose; "an expedition was sent to explore Mars"
   3: a journey organized for a particular purpose
   4: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to the
     shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after cautious
     sashays into the field" [syn: {excursion}, {jaunt}, {outing},
     {junket}, {pleasure trip}, {expedition}, {sashay}]
   5: the property of being prompt and efficient; "it was done with
     dispatch" [syn: {dispatch}, {despatch}, {expedition},
     {expeditiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top