ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedite

EH1 K S P AH0 D AY2 T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedite-, *expedite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedite[VT] เร่ง, See also: กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น, จัดการให้เร็วขึ้น, Syn. hasten, hurry, speed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedite(เอค'ซฺพิไดทฺ) vt. เร่ง,กระตุ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ส่งไป. adj. พร้อม,ตื่นตัว., See also: expediter,expiditor n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedite(vt) ทำให้สะดวกเข้า,ทำให้เร็วขึ้น,เร่ง,กระตุ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, for it to be expedited, there had to have been some sort of political influence, right?ที่คดีของลินคอล์น ตัดสินเร็วขนาดนี้ เพราะอิทธิพลทางการเมืองด้วยรึเปล่า ? 445 00: Cute Poison (2005)
we just really want to expedite that life-insurance policy.ทางเราอยากจัดการเรื่องประกันชีวิต ให้เสร็จเรียบร้อยน่ะครับ The Kids Are Alright (2007)
If you promise to expedite the Harbor constructions,ถ้า.. คุณสัญญาว่า จะเร่งการก่อสร้าง ของท่าเรือ ให้เร็วขึ้น, Episode #1.5 (2008)
I told her to expedite things, but...- ผมบอกให้เธอรีบไปแล้ว แต่... Burn After Reading (2008)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
Our next step is a motion to expedite discovery.ขั้นต่อไปของเราก็คือเร่งการค้นหา Hey! Mr. Pibb! (2009)
With clubs closing all over the city, you'd think it'd be in their financial interest to expedite things.ผับทั่วเมืองปิดหมด เธอคิดไหม ว่ามันจะน่าสนใจแค่ไหนน่ะ ที่จะปลดปล่อยของ How to Succeed in Bassness (2009)
He's agreed to expedite permits.เขาอนุญาตอย่างรวดเร็ว Rufus Getting Married (2009)
But I will expedite a prisoner exchange...แต่ฉันมาดำเนินการ แลกเปลี่ยนนักโทษ Incursion: Part 1 (2010)
To expedite our espionage program?ไม่ใช่เพื่อรีบทำโครงการจารกรรมของเราให้สำเร็จหรือ? Peter (2010)
You expedite SAMCRO's criminal needs, and they protect the town.นายส่งเสริมให้พวกอาชญากรSAMCRO และให้พวกเขาปกป้องเมือง Oiled (2010)
Mosaic's the subject of widespread national media attention, which is precisely the type of issue which qualifies for expedited processing under F.O.I.A.โมเสคคือประเด็นล่ะ การแพร่กระจายข้อมูล จะเรียกความสนใจ ของสื่อระดับประเทศ ซึ่งประเด็นนี้มีศักยภาพ เพียงพอให้สื่อมาขุดคุ้ย Blowback (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITE    EH1 K S P AH0 D AY2 T
EXPEDITED    EH1 K S P AH0 D AY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedite    (v) ˈɛkspɪdaɪt (e1 k s p i d ai t)
expedited    (v) ˈɛkspɪdaɪtɪd (e1 k s p i d ai t i d)
expedites    (v) ˈɛkspɪdaɪts (e1 k s p i d ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P) [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
拍車がかかる;拍車が掛かる[はくしゃがかかる, hakushagakakaru] (exp,v5r) (See 拍車を掛ける・はくしゃをかける) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
拍車を掛ける;拍車をかける[はくしゃをかける, hakushawokakeru] (exp,v1) to expedite; to encourage; to spur (on) [Add to Longdo]
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんエンサービスデータたんい, yuusen ensa-bisude-ta tan'i] (n) {comp} expedited (N)-service-data-unit; (N)-expedited-data-unit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedite
   v 1: speed up the progress of; facilitate; "This should expedite
      the process" [syn: {expedite}, {hasten}]
   2: process fast and efficiently; "I will try to expedite the
     matter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top