ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedient

IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedient-, *expedient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedient[ADJ] ที่ให้ผลประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, ได้ประโยชน์, Syn. advantageous, helpful, useful
expedient[N] วิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว, Syn. expediency
expedient[ADJ] เหมาะสม, See also: สะดวก, Syn. advisable, appropriate, desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สะดวก,ไม่ฉลาด,ไม่สมควร., See also: inexpedience,inexpediency n., Syn. impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
expedient(adj) เหมาะสม,สะดวก,ง่าย,ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
expedient(n) วิธีฉุกเฉิน,วิธีเฉพาะกาล,วิธีสะดวก
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สะดวกสบาย,ไม่สมควร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Beresford maid is expedient.A Beresford maid is expedientMaid in Manhattan (2002)
Well, that was expedient.that was expedientI Love You, Beth Cooper (2009)
Take direct, expedient action.เราต้องปล่อยหมัดตรงและเร็ว Public Enemies (2009)
I'm willing to... but it'll be more expedient if you hand me the communicator in my pocket... and I call off my men.ฉันจะตอบ.. ..แต่ช่วยหยิบวิทยุสื่อสารออกมา.. ..ให้ฉันสั่งคนของฉันก่อน Batman: Under the Red Hood (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDIENT    IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedient    (n) ˈɪkspˈiːdɪəʴnt (i1 k s p ii1 d i@ n t)
expedients    (n) ˈɪkspˈiːdɪəʴnts (i1 k s p ii1 d i@ n t s)
expediently    (a) ˈɪkspˈiːdɪəʴntliː (i1 k s p ii1 d i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权宜[quán yí, ㄑㄩㄢˊ ㄧˊ, / ] expedient, #86,235 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweckmäßig {adj} | zweckmäßiger | am zweckmäßigstenexpedient | more expedient | most expedient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時凌ぎ[いちじしのぎ, ichijishinogi] (n) makeshift; temporary expedient; stopgap measure [Add to Longdo]
仮の親[かりのおや, karinooya] (n) foster parent; expedient parent [Add to Longdo]
窮策[きゅうさく, kyuusaku] (n) desperate measure; expedient of last resort [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]
捷径[しょうけい, shoukei] (n) shortcut; expedient [Add to Longdo]
当座逃れ[とざのがれ, tozanogare] (n) temporary expedient [Add to Longdo]
便宜的[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift [Add to Longdo]
便法[べんぽう, benpou] (n) handy method; shortcut; expedient [Add to Longdo]
方便[ほうべん, houben] (n) (1) expedient; means; instrument; (2) {Buddh} upaya (skillful means, methods of teaching) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedient
   adj 1: serving to promote your interest; "was merciful only when
       mercy was expedient" [ant: {inexpedient}]
   2: appropriate to a purpose; practical; "in the circumstances it
     was expedient to express loyalty"
   n 1: a means to an end; not necessarily a principled or ethical
      one

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top