ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expediency

IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N S IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expediency-, *expediency*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness

English-Thai: Nontri Dictionary
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
collins, a Iot of mothers' sons have been sacrificed to expediency around here;ต้องสูญเสียลูกชายให้กับพวกนี้ Changeling (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDIENCY    IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expediency    (n) ˈɪkspˈiːdɪəʴnsiː (i1 k s p ii1 d i@ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応変[おうへん, ouhen] (n) appropriate (urgent) response; expediency [Add to Longdo]
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
御都合主義;ご都合主義[ごつごうしゅぎ, gotsugoushugi] (n) opportunism; double standards; timeserving; expediency [Add to Longdo]
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na,n) unwise plan; bad policy; inexpediency [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) [Add to Longdo]
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
便宜主義[べんぎしゅぎ, bengishugi] (n) opportunism; expediency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expediency
   n 1: the quality of being suited to the end in view [syn:
      {expedience}, {expediency}] [ant: {inexpedience},
      {inexpediency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top