ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedience

IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedience-, *expedience*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDIENCE    IH0 K S P IY1 D IY0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedience    (n) ˈɪkspˈiːdɪəʴns (i1 k s p ii1 d i@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) [Add to Longdo]
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedience
   n 1: the quality of being suited to the end in view [syn:
      {expedience}, {expediency}] [ant: {inexpedience},
      {inexpediency}]
   2: taking advantage of opportunities without regard for the
     consequences for others [syn: {opportunism}, {self-interest},
     {self-seeking}, {expedience}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top