ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expected

IH0 K S P EH1 K T AH0 D   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expected-, *expected*, expect, expecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expected[ADJ] ที่คาดหวังไว้, See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly[ADV] อย่างที่มุ่งหวังไว้, See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expected frequencyความถี่คาดหมาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expected mortalityจำนวนมรณะที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expected valueค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expectation ๒ ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
expected rainfallexpected rainfall, ฝนคาดการณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Well, I must say you're quite different from what I expected.ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก Rebecca (1940)
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้ Rebecca (1940)
Yes, I rather expected it would be.- ฉันก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น Rebecca (1940)
Better than you ever expected.ดีกว่าที่นายคาดไว้เสียอีก Rebecca (1940)
Not what you expected?ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดใช่มั้ย Oh, God! (1977)
We expected you yesterday evening.พวกเราคาดว่าคุณจะมา เมื่อวานเย็น. Suspiria (1977)
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ First Blood (1982)
Somehow, I expected not.ผมก็คิดว่าไม่ Gandhi (1982)
Now, it looks as if that's going to happen sooner than we ever expected.และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าที่ เป็นไป ที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยคาด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yes indeed, sir, you are expected, Colonel.ใช่แล้วครับท่าน คุณน่าจะเป็นผู้พัน Clue (1985)
Do come in, madam. You are expected.เชิญครับคุณนาย ผมกำลังรอคุณอยู่เลย Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectedAccidents will happen when they are least expected.
expectedAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
expectedA new law is expected to cut air pollution by 60%.
expectedAny turnaround of the economy is not expected this year.
expectedAs had been expected, the weather turned out to be very fine.
expectedAs may be expected of an expert, he's well versed in the field.
expectedAs might be expected, he took the first place.
expectedAs was expected, he succeeded in winning the prize.
expectedAs was expected, he won the prize.
expectedAs was expected, they lost the contest.
expectedAs was expected, won the prize.
expectedBring an umbrella because it is expected to rain this afternoon.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathanhan) EN: unexpectedly   
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khāt fan) EN: unexpected   
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khit mai fan) EN: unexpected   
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi khātkhit) EN: unexpectedly   
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected   FR: espéré ; attendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTED    IH0 K S P EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expected    (v) ˈɪkspˈɛktɪd (i1 k s p e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, ] expected value, #22,339 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles [Add to Longdo]
erwarteter Umsatzexpected sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do) [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case [Add to Longdo]
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expected
      adj 1: considered likely or probable to happen or arrive;
             "prepared for the expected attack" [ant: {unexpected}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top