ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expectation

EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expectation-, *expectation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expectation[N] มาตรฐานที่คาดหวังไว้, See also: การคาดการณ์, การคาดหวัง, การคาดคิด, ความคาดหวัง, สิ่งที่คาดหมายไว้, ความมุ่งหวัง
expectation[N] สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต, See also: สิ่งที่คาดหวัง, ความควาดหวัง, Syn. anticipation, hope, prospect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expectation(อิคซฺเพคเท'เชิน) n. การคาดหมาย,สิ่งที่คาดหมายไว้,ความหวัง., Syn. expectancy

English-Thai: Nontri Dictionary
expectation(n) ความหวัง,การคาดคิด,การคาดหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expectation๑. การคาดหมาย ๒. ค่าคาดหมาย [มีความหมายเหมือนกับ expected value] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expectation damagesค่าเสียหายจากผลประโยชน์ที่คาดไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation interestผลประโยชน์ที่คาดหมายไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of lifeความคาดหมายการคงชีพ [ดู life expectancy] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of life at birthความคาดหมายการคงชีพเมื่อแรกเกิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of life; expectancy of lifeอายุขัยที่คาดหมาย, ภาวะคาดหมายอายุขัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectation of unmarried lifeความคาดหมายอายุการอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation of working lifeความคาดหมายอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expectation valueค่าคาดหมาย [ใช้กับทฤษฎีควอนตัม] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectationการคาดหวัง,การประมาณค่า,การคาดคะเน [การแพทย์]
Expectation (Psychology)การคาดหวัง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Expectation of Life at Birth อายุขัยเมื่อแรกเกิด
อายุขัยหรือความคาดหวังคงชีพเฉพาะ ซึ่งหมายถึงความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย (mean length of life) [สิ่งแวดล้อม]
Expectation of Working Life อายุขัยการทำงาน
ดัชนีที่แสดงถึงจำนวนปีเฉลี่ยของชีวิต การทำงาน ในขณะที่ประชากรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ละคนยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละช่วงอายุ [สิ่งแวดล้อม]
Expectation, Appropriateมีความคาดหวังในตัวเด็กแต่พอควร [การแพทย์]
Expectation, Differingความต้องการอย่างอื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Your Honor when I just asked God to take the stand in that brief moment after I called him, wasn't there a trace of expectation?ท่านที่เคารพ ตอนที่ผมเชิญพระเจ้าให้ขึ้นบัลลังก์ ในวินาทีนั้นหลังจากที่ผมเชิญท่าน Oh, God! (1977)
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน Labyrinth (1986)
I'm glad he's meeting your expectations.ผมดีใจที่คุณได้พบเขา Don Juan DeMarco (1994)
Why should I live up to other people's expectations instead of my own?ทำไมฉันต้องมาทำตามความต้องการ ของคนอื่น นอกจากของตัวเอง? 10 Things I Hate About You (1999)
They have expectations.เขาหวังผลตอบแทน A Walk to Remember (2002)
Beyond all expectations, I've reached my fifteenth birthday.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอายุ 15แล้ว Yomigaeri (2002)
-But I have lower expectations.- แต่ฉันคาดหวังต่ำ Mona Lisa Smile (2003)
My expectations are not that high after 13 years of Mr Oh-But-You-Always-Love-Scarves.หลังจากอยู่กันมา 13 ปี คุณให้ฉันแต่ผ้าพันคอ Love Actually (2003)
He had high expectations for meเขาตั้งความหวังไว้กับผมสูงมาก Spygirl (2004)
I have fought against judgement, my family's expectation, the inferiority of your birth, my rank.ผมพยายามใช้เหตุผล และความคาดหวังของครอบครัว ชาติกำเนิดของคุณที่ตํ่ากว่า ศักดิ์ศรีของผม Pride & Prejudice (2005)
leviathan is exceeding all expectations across the board.Leviathan ทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ Aqua (2005)
I have high expectations of your skill of doing this during this time of training.เราคาดหวังไว้ในความสามารถของเจ้าในการฝึกฝนครั้งนี้นะ Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expectationAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
expectationContrary to expectations they won with ease.
expectationDid that hotel meet your expectations?
expectationDid the trip live up to your expectations?
expectationExpectation caused her to be flushed with excitement.
expectationForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
expectationFor one reason or another their holiday in France didn't come up to expectations.
expectationHe did not live up to expectations.
expectationHe failed to come up to our expectations.
expectationHe failed to get elected, contrary to our expectations.
expectationHe fell short of our expectation.
expectationHe raised our expectations only to disappoint us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคาด[N] anticipation, See also: expectation, Syn. การคะเน, การคาดคะเน, Example: มีการคาดกันว่าในปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น, Thai definition: การคิดไว้ล่วงหน้า
ความคาดหมาย[N] expectation, See also: anticipation, expectancy, Syn. ความคาดหวัง, ความหวัง, Example: ลูกคนนี้เป็นความคาดหมายของทุกคนในบ้านว่าเขาจะได้ดิบได้ดี เป็นหน้าเป็นตาของทุกคน
ความคาดหวัง[N] expectation, See also: anticipation, hope, Syn. ความคาดหมาย, Example: ผลจากการผลิตแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความคาดหวังให้กับผู้บริโภค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคาดหมาย[n.] (khwām khātmāi) EN: expectation   
ความคาดหวัง[n.] (khwām khātwang) EN: expectation ; prospect ; expectancy ; hope   FR: perspective [f] ; attente [f] ; espoir [m] ; expectance [f]
ความหวัง[n.] (khwāmwang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire   FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāikhwām) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations   FR: ne pas avoir de sens
มาตรฐานที่คาดหวังไว้[n. exp.] (māttrathān thī khāt wangwai) EN: expectation   
ผิดคาด[adj.] (phitkhāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPECTATION    EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N
EXPECTATIONS    EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expectation    (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃən (e2 k s p e k t ei1 sh @ n)
expectations    (n) ˌɛkspɛktˈɛɪʃənz (e2 k s p e k t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所料[suǒ liào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] expectation; what one anticipates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwartung {f} | Erwartungen {pl} | hinter den Erwartungen zurückbleibenexpectation | expectations | to be falling short of expectations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [Add to Longdo]
[あん, an] (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) [Add to Longdo]
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
期待[きたい, kitai] (n,vs) expectation; anticipation; hope; (P) [Add to Longdo]
期待にかなう;期待に適う[きたいにかなう, kitainikanau] (exp,v5u) to live up to (one's) expectations [Add to Longdo]
期待感[きたいかん, kitaikan] (n) feeling of expectation; (P) [Add to Longdo]
期待値[きたいち, kitaichi] (n) the expectation value (statistics) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expectation
   n 1: belief about (or mental picture of) the future [syn:
      {expectation}, {outlook}, {prospect}]
   2: anticipating with confidence of fulfillment [syn:
     {anticipation}, {expectation}]
   3: the feeling that something is about to happen
   4: the sum of the values of a random variable divided by the
     number of values [syn: {arithmetic mean}, {first moment},
     {expectation}, {expected value}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top