ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expatriate

EH0 K S P EY1 T R IY0 EY2 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expatriate-, *expatriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expatriate[ADJ] เกี่ยวกับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
expatriate[N] คนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน), See also: คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ (เป็นเวลานาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expatriate(เอคซฺเพ'ทริเอท) vt.,adj.,n. (ซึ่งถูก) เนรเทศ, (ซึ่ง) อพยพไปอยู่ต่างประเทศ, (ซึ่ง) สละสัญชาติเดิม n. ผู้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ,ผู้ถูกเนรเทศ., See also: expatriation n., Syn. banish

English-Thai: Nontri Dictionary
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are leaving. Repatriates, expatriates, refugees... what best describes them?การส่งกลับ การอพยพ ผู้ลี้ภัย... Wild Reeds (1994)
You will be posing as a independently wealthy young expatriate.เป็นคนรวยที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ยังอายุน้อย Chuck Versus the American Hero (2010)
A kindred expatriate.คนต่างเมืองเหมือนกันเลย Withdrawal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expatriateWith JAL tickets so expensive, expatriates fly Air Iraq.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai   FR: exiler
ถอนสัญชาติ[v. exp.] (thøn sanchāt) EN: expatriate   
ถูกถอนสัญชาติ[v. exp.] (thūk thøn sanchāt) EN: be expatriated   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPATRIATE    EH0 K S P EY1 T R IY0 EY2 T
EXPATRIATE    EH0 K S P EY1 T R IY0 AH0 T
EXPATRIATES    EH0 K S P EY1 T R IY0 EY2 T S
EXPATRIATES    EH0 K S P EY1 T R IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expatriate    (n) ˈɛkspˈætrɪəʴt (e1 k s p a1 t r i@ t)
expatriate    (v) ˈɛkspˈætrɪɛɪt (e1 k s p a1 t r i ei t)
expatriated    (v) ˈɛkspˈætrɪɛɪtɪd (e1 k s p a1 t r i ei t i d)
expatriates    (n) ˈɛkspˈætrɪəʴts (e1 k s p a1 t r i@ t s)
expatriates    (v) ˈɛkspˈætrɪɛɪts (e1 k s p a1 t r i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侨民[qiáo mín, ㄑㄧㄠˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] expatriates, #29,269 [Add to Longdo]
客居[kè jū, ㄎㄜˋ ㄐㄩ, ] expatriate; visitor, #75,853 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在留邦人[ざいりゅうほうじん, zairyuuhoujin] (n) Japanese residents in another country; Japanese expatriates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expatriate
   n 1: a person who is voluntarily absent from home or country;
      "American expatriates" [syn: {exile}, {expatriate},
      {expat}]
   v 1: expel from a country; "The poet was exiled because he
      signed a letter protesting the government's actions" [syn:
      {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]
   2: move away from one's native country and adopt a new residence
     abroad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top