ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expatiate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expatiate-, *expatiate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expatiate[VT] ขยายความโดยการพูดหรือเขียน, Syn. dilate, enlarge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expatiate(เอคซฺเพ'ชิเอท) vt. ขยายความ,สาธก,ถก, ท่องเที่ยว,เดินเตร่. -expatiation n., Syn. expand

English-Thai: Nontri Dictionary
expatiate(vi) พูดยืดยาว,สาธก,พูดขยายความ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expatiate    (v) ˈɪkspˈɛɪʃɪɛɪt (i1 k s p ei1 sh i ei t)
expatiated    (v) ˈɪkspˈɛɪʃɪɛɪtɪd (i1 k s p ei1 sh i ei t i d)
expatiates    (v) ˈɪkspˈɛɪʃɪɛɪts (i1 k s p ei1 sh i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expatiate
   v 1: add details, as to an account or idea; clarify the meaning
      of and discourse in a learned way, usually in writing; "She
      elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
      {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit},
      {enlarge}, {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}]
      [ant: {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut},
      {foreshorten}, {reduce}, {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top