ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expansive

IH0 K S P AE1 N S IH0 V   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expansive-, *expansive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expansive[ADJ] ซึ่งขยายออกได, See also: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้, ซึ่งขยายตัวได้, Syn. broad, extensive, widespread
expansively[ADV] โดยขยายออกได้, See also: โดยเพิ่มขึ้นได้, Syn. broadly, extensively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad

English-Thai: Nontri Dictionary
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansive.Well, Mr. Paulson, the main branch of the library is expansivePage Turner (2008)
Because the arteries are less expansive.เพราะเส้นเลือดมันไม่ค่อยขยายตัวละ Rules Don't Apply (2016)
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expansiveI'd never seen such expansive scenery.
expansiveWhen you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANSIVE    IH0 K S P AE1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expansive    (j) ˈɪkspˈænsɪv (i1 k s p a1 n s i v)
expansively    (a) ˈɪkspˈænsɪvliː (i1 k s p a1 n s i v l ii)
expansiveness    (n) ˈɪkspˈænsɪvnəs (i1 k s p a1 n s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness, #11,387 [Add to Longdo]
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expansive
   adj 1: able or tending to expand or characterized by expansion;
       "Expansive materials"; "the expansive force of fire"
       [ant: {unexpansive}]
   2: of behavior that is impressive and ambitious in scale or
     scope; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner";
     "collecting on a grand scale"; "heroic undertakings" [syn:
     {expansive}, {grand}, {heroic}]
   3: marked by exaggerated feelings of euphoria and delusions of
     grandeur
   4: friendly and open and willing to talk; "wine made the guest
     expansive" [syn: {expansive}, {talkative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top