ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expansive

IH0 K S P AE1 N S IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expansive-, *expansive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expansive(adj) ซึ่งขยายออกได, See also: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้, ซึ่งขยายตัวได้, Syn. broad, extensive, widespread
expansively(adv) โดยขยายออกได้, See also: โดยเพิ่มขึ้นได้, Syn. broadly, extensively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad

English-Thai: Nontri Dictionary
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To that end, the expansive access and oversight granted to QA will need to be reined in until a new, more principled team can be installed.และในที่สุดแล้ว การขยายการเข้าถึง และการอนุญาตจากฝ่ายประกันต้องถูกใช้เพื่อยืดเวลาออกไป จนกว่าทีมที่มีจริยธรรมมากว่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ Trace Decay (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expansiveI'd never seen such expansive scenery.
expansiveWhen you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้างใหญ่[kwāngyai] (adj) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive  FR: vaste ; immense ; étendu

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANSIVE IH0 K S P AE1 N S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expansive (j) ˈɪkspˈænsɪv (i1 k s p a1 n s i v)
expansively (a) ˈɪkspˈænsɪvliː (i1 k s p a1 n s i v l ii)
expansiveness (n) ˈɪkspˈænsɪvnəs (i1 k s p a1 n s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness, #11,387 [Add to Longdo]
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expansive
   adj 1: able or tending to expand or characterized by expansion;
       "Expansive materials"; "the expansive force of fire"
       [ant: {unexpansive}]
   2: of behavior that is impressive and ambitious in scale or
     scope; "an expansive lifestyle"; "in the grand manner";
     "collecting on a grand scale"; "heroic undertakings" [syn:
     {expansive}, {grand}, {heroic}]
   3: marked by exaggerated feelings of euphoria and delusions of
     grandeur
   4: friendly and open and willing to talk; "wine made the guest
     expansive" [syn: {expansive}, {talkative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top