ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expanse

IH0 K S P AE1 N S   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expanse-, *expanse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expanse[N] พื้นที่กว้างขวาง (โดยเฉพาะทะเล แผ่นดิน ท้องฟ้า), See also: ขอบเขตกว้างใหญ่, สถานที่กว้างใหญ่ไพศาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This vast expanse of ice is now gone.ทุ่งน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาไม่มีอีกแล้ว An Inconvenient Truth (2006)
To look at a vast expanse of open water at the top of our world that used to be covered by ice.เมื่อเห็นการแผ่ไพศาลออกไปของผืนน้ำ ที่ด้านบนสุดของโลกที่เคยปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง An Inconvenient Truth (2006)
And when Bonzo came out, he started playing it in this thing, and it was this huge expanse.แล้ว "บอนโซ่" ก็ออกมา เขาเริ่มเล่นในสถานที่นี้ ที่ที่ใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ It Might Get Loud (2008)
The green expanse peeking through the clouds is the source of oxygen in the air.สีเขียวที่ทอดยาวออกไปจรดเมฆ คือแหล่งของออกซิเจนในอากาศ Home (2009)
I have seen desert expanses baking in the sun.ฉันเห็นทะเลทรายกว้างใหญ่ กลางแสงอาทิตย์ Home (2009)
We're willing to significantly expanse you gun business.พวกเราจะขยายธุรกิจ จัดซื้ออาวุธปืนที่สำคัญให้พวกนาย Bainne (2010)
TO BEING THIS HUGE, VAST, VAST EXPANSE OF EMPTINESS.ตลอดทั้งปีและครึ่งหนึ่ง แต่ในที่สุดพวกเขาคลี่คลายด้วย ความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ Beyond the Darkness (2010)
So I'd come here and I'd look out at this vast, limitless expanse.ดังนั้นผมเลยมาที่นี่ มองไปที่น้ำ มหาศาล กว้างสุดลูกหูลูกตา Halloween: Part 2 (2011)
How can we humans, who rarely live more than a century hope to grasp the vast expanse of time that is the history of the cosmos?วิธีที่มนุษย์เราสามารถที่ไม่ ค่อยมีชีวิตอยู่นานกว่าศตวรรษ, หวังว่าจะเข้าใจกว้างใหญ่ของเวลา ที่เป็นประวัติศาสตร์ของจักรวาล? Standing Up in the Milky Way (2014)
I'm standing on the great expanse of time that has elapsed since the Big Bang.อันที่จริงหลายคน ฉันยืนอยู่บนผืนที่ดีของเวลาที่ผ่านไป The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วงน้ำ[N] expanse of water, See also: reservoir, basin, waters, sea, ocean, Example: ห้วงน้ำใหญ่เดียวกันย่อมรวมเป็นกระแสน้ำสายเดียวกัน, Count unit: สาย

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANSE    IH0 K S P AE1 N S
EXPANSES    IH0 K S P AE1 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expanse    (n) ˈɪkspˈæns (i1 k s p a1 n s)
expanses    (n) ˈɪkspˈænsɪz (i1 k s p a1 n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāng, ㄨㄤ, ] expanse of water; ooze; surname Wang, #8,138 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdehnung {f}; Weite {f} | Ausdehnungen {pl}expanse | expanses [Add to Longdo]
Trümmerfeld {n}expanse of rubble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers) [Add to Longdo]
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]
拡がり[ひろがり, hirogari] (n) expanse; extent; spread; stretch [Add to Longdo]
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
平沙万里[へいさばんり, heisabanri] (n) vast stretch of desert; vast expanse of sandy plain [Add to Longdo]
万頃[ばんけい, bankei] (n) vast expanse [Add to Longdo]
洸洋[こうよう, kouyou] (n) unfathomable; great expanse of water; incoherent [Add to Longdo]
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expanse
   n 1: a wide scope; "the sweep of the plains" [syn: {sweep},
      {expanse}]
   2: the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a
     boundary; "the area of a rectangle"; "it was about 500 square
     feet in area" [syn: {area}, {expanse}, {surface area}]
   3: a wide and open space or area as of surface or land or sky

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top