ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expanded

IH0 K S P AE1 N D AH0 D   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expanded-, *expanded*, expand, expande
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expanded[ADJ] ใหญ่ขึ้น, See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น, Syn. extended, outstretched, unfolded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
Expanded Programme on Immunization (EPI)โครงการขยายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The police have expanded their efforts to include Motton,ตำรวจได้ค้นหาจนถึงแถบมัตตัน Stand by Me (1986)
Your opportunities are expanded.โอกาสของพวกเธอจะกว้างขึ้น ถ้าเธอมองเข้าไปในดนตรี Raise Your Voice (2004)
I just expanded and renovated it.ฉันเพียงแค่ขยับขยายและปรับปรุงมัน Rice Rhapsody (2004)
You've expanded the company to such large scale.พี่ขยายกิจการใหญ่โตมานะครับ Smile Again (2006)
Starting as one organization in the Northern Kanto, it has expanded to become the largest and foremost organization in the Kantou area.ฉันมีมือไม่พอเล่นกลอง เอานี่ไป My Boss, My Hero (2006)
And in a trillionth of a second it expanded exponentially into what became the universe we know.มันได้อธิบายถึง สิ่งที่กลายมาเป็นจักรวาลที่เรารู้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Bass industries has expanded into vintage entertainment.ธุรกิจของแบสได้ขยายตัวไปสู่สถานบันเทิงสมบูรณ์แบบ Chuck in Real Life (2008)
Area expanded.ขยายมุมกล้อง Body of Lies (2008)
We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.ซึ่งตอนนี้เราได้ขยายศูนย์วิจัยของเรา ในแอนตาร์กติกา... ...เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่ถูก และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ...เพื่อล้มล้างการพึ่งพาพลังงาน จากฟอสซิล Watchmen (2009)
Okay, so 30 years later when they expanded the highway they did the detour through the cemetery--- งั้นก็ 30 ปีต่อมา มีการขยายถนนไฮเวย์ เขาตัดอ้อมสุสาน The Haunting in Connecticut (2009)
As manufacturing capacity expanded for military/industrial useมันถูกนำมาใช้ในงานอุสาหกรรมและการทหาร Surrogates (2009)
Some of them expanded into micro black holes with devastating consequences.บางแห่งได้ขยายตัว เป็นหลุมดำขนาดย่อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา Amber 31422 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expandedA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
expandedHe expanded his research.
expandedOur sphere of influence has expanded so much since then.
expandedShe expanded her cheeks.
expandedThe business has expanded by 50% this year.
expandedThe city expanded the bus route 10Km further.
expandedThe city has rapidly expanded recently.
expandedThe imports from Asian countries have expanded recently.
expandedWe thought their shop was a failure, but now they've got out from under and even expanded.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPANDED    IH0 K S P AE1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expanded    (v) ˈɪkspˈændɪd (i1 k s p a1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckmetall {n}expanded metal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P) [Add to Longdo]
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime [Add to Longdo]
拡張メモリー[かくちょうメモリー, kakuchou memori-] (n) {comp} expanded memory [Add to Longdo]
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality [Add to Longdo]
発泡スチロール(P);発砲スチロール(iK)[はっぽうスチロール, happou suchiro-ru] (n) styrofoam; styrene foam; expanded polystyrene; (P) [Add to Longdo]
補訂版[ほていばん, hoteiban] (n) expanded edition (of a dictionary) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  expanded
      adj 1: increased in extent or size or bulk or scope [ant:
             {contracted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top