ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exotic

IH0 G Z AA1 T IH0 K   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exotic-, *exotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exotic[ADJ] มาจากต่างประเทศ, See also: มาจากดินแดนอื่น, มาจากภูมิภาคอื่น, Syn. foreign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien

English-Thai: Nontri Dictionary
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exotic-วิเทศ, มาจากแหล่งอื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exotic animalsสัตว์ต่างแดน [TU Subject Heading]
Exotic marine organismsสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นทางทะเล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exotic (n adj ) สิ่งที่มาจากต่างประเทศ (n) เกี่ยวกับ หรือมาจากต่างประเทศ (adj) -ผิดธรรมดา-สิ่งผิดธรรมดา exoticall (adv)
See also: S. adj. alien, foreign, strane, unfamiliar,outside,external, fascinating, intriguing

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So forget any ideas you've got about lost cities, exotic travel, and digging up the world.ดังนั้น ลืมความคิดที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับเมืองที่สูญหาย, การเดินทางในต่างแดน และขุด ไปทั่วโลก. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
If we're lucky, it's exotic. We can trace the sale.ถ้ามาจากต่างแดนตามรอยซื้อขาย Heat (1995)
Since I failed miserably with an Austrian wife... an exotic failure with a Tibetan wife seems misguided.ตั้งแต่ที่ผิดหวังปางตาย กับภรรยาชาวออสเตรีย จะมาผิดหวังต่างแดนกับ ภรรยาชาวทิเบตอีกก็คงไม่ไหวล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
Sorry it's not something more exotic.โทษครับที่ไม่มีของดีนัก Rushmore (1998)
With Isabella's exotic dishes, Toninho's new restaurant was the hottest spot in Brazil.อาหารของอิซาเบลล่าระบือไกล ทำให้ร้านโทนินโย่เป็นที่นิยมในบราซิล Woman on Top (2000)
Just eat it as if you were in some exotic country... you've never visited before and this is the national dish.ลองกินมันแบบ.. เหมือนกับนายไปต่างประเทศ ประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อน และนี้คืออาหารประจำชาติ The Dreamers (2003)
A Brazilian? What, is he into exoticism or something?ชาวบราซิลเหรอ เขาเป็นพวกต่างด้าวหรืออย่างอื่น? High Tension (2003)
I went to Loompaland looking for exotic new flavors for candy.ตอนนั้นผมไปอุมป้าแลนด์เพื่อเสาะหารสชาติใหม่ๆของขนม Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And exotic local wildlife.และสัตว์ท้องถิ่นแปลกๆ The Perfect Man (2005)
Y'all just keep walkin' around naked... and massaging' each other in exotic oils or whatever.นวดน้มมันหอมให้ทั่วทุกตารางนิ้ว Big Momma's House 2 (2006)
How exotic.น่าทึ่งจริงๆ The Illusionist (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exoticHer exotic perfume has a subtle scent.
exoticIn woodworking we classify wood as hardwood, softwood or exotic wood.
exoticThe streets are filled with an air of exoticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างแดน[ADJ] exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown   
ต่างแดน[adj.] (tāngdaēn) EN: exotic   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXOTIC    IH0 G Z AA1 T IH0 K
EXOTICS    EH0 G Z AA1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exotic    (j) ˈɪgzˈɒtɪk (i1 g z o1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] exotic; foreign, #16,606 [Add to Longdo]
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations, #49,260 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exotisch {adj} | exotischer | am exotischstenexotic | more exotic | most exotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキゾチ;エキゾチシズム;エキゾチズム[, ekizochi ; ekizochishizumu ; ekizochizumu] (n) exoticism [Add to Longdo]
エキゾチック[, ekizochikku] (adj-na,n) exotic; (P) [Add to Longdo]
エキゾチックアニマル[, ekizochikkuanimaru] (n) exotic animal (e.g. tarantula) [Add to Longdo]
異国趣味[いこくしゅみ, ikokushumi] (n) taste for the exotic; infatuation with a foreign way of life; exoticism [Add to Longdo]
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
異国情調[いこくじょうちょう, ikokujouchou] (n) exoticism [Add to Longdo]
新材料[しんざいりょう, shinzairyou] (n) new material; exotic material [Add to Longdo]
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica) [Add to Longdo]
唐木[からき, karaki] (n) exotic non-Japanese wood (rosewood, ebony, blackwood, etc.); imported wood [Add to Longdo]
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exotic
   adj 1: being or from or characteristic of another place or part
       of the world; "alien customs"; "exotic plants in a
       greenhouse"; "exotic cuisine" [syn: {alien}, {exotic}]
   2: strikingly strange or unusual; "an exotic hair style";
     "protons, neutrons, electrons and all their exotic variants";
     "the exotic landscape of a dead planet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top