ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorcize

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorcize-, *exorcize*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorcize(เอค'ซอไซซ) vt. ไล่ผี,ขับไล่., See also: exorciz (s) er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exorcize(vt) ทำพิธีไล่ผี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was almost exorcized, she's weak.เธอเกือบจะถูกไล่ผีสำเร็จ เธออ่อนแอน่ะ You're the One That I Haunt (2011)
Look, he killed me and then tried to exorcize me.เขาฆ่าฉัน แถมพยายามไล่ผีฉันด้วย All Out of Blood (2012)
- Exorcize her?- ปลดปล่อยเธอเหรอ Dream Reaper (2012)
I mean, even if you exorcize her, she'd still be out there, just in a different place.ฉันหมายถึง แม้ว่านายจะปลดปล่อยเธอ เธอก็ยังอยู่ข้างนอกนั่น แค่เป็นที่อื่น Dream Reaper (2012)
You were the one who tried to exorcize Sally.คุณคือคนที่พยายามจะขับไล่แซลลี่ออกจากร่าง It's a Shame About Ray (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัดรังควาน[V] exorcize evil spirits, See also: dispel by some supernatural power, Syn. ขับไล่, Example: ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องไสยาศาสตร์มักสามารถขับไล่ปีศาจ ปัดรังควานได้, Thai definition: ทำพิธีขับไล่ผี, โดยปริยายหมายถึงขับไล่อัปรีย์จัญไรให้พ้นไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exorcize    (v) ˈɛksɔːsaɪz (e1 k s oo s ai z)
exorcized    (v) ˈɛksɔːsaɪzd (e1 k s oo s ai z d)
exorcizes    (v) ˈɛksɔːsaɪzɪz (e1 k s oo s ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exorcize
      v 1: expel through adjuration or prayers; "exorcise evil
           spirits" [syn: {exorcise}, {exorcize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top