ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorcise

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorcise-, *exorcise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exorcise[VT] ขับไล่ผี, See also: ไล่, ปัดรังควาน, ปัดเป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorcise(เอค'ซอไซซ) vt. ไล่ผี,ขับไล่., See also: exorciz (s) er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
exorcise(vt) ทำพิธีไล่ผี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then get exorcised.งั้นก็เรียกหมอผีสิ. Ringu (1998)
Exorcise the devil from this child.จงไปจงไปจงไปไปจากเด็กคนนี้ซะ Malèna (2000)
Okay. Then we're getting on that plane, we need to find that demon and exorcise it.โอเค เราจะไปขึ้นเครื่อง เพื่อตามหาปีศาจและไล่มันไปซะ Phantom Traveler (2005)
They're not just gonna wait in line to get exorcised!พวกมันไม่ยืนเข้าคิวรอให้ทำพิธีขับไล่เฉยๆ หรอก The Magnificent Seven (2007)
I need it to exorcise the demons living inside of me.แล้วเอาใส่ซองค่าน้ำ Burning House of Love (2008)
It doesn't want me to get exorcised.แม่อยากไล่ปีศาจออกจากตัวแม่ Burning House of Love (2008)
He was exorcised centuries ago.มันถูกขับไล่ไปหลายศตวรรตแล้ว It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
He does his thing,he exorcises that demon,or we die.ถ้าเขาไม่ไล่มันออกไป พวกเราตายกันหมดแน่ I Know What You Did Last Summer (2008)
Shaun San Dena! You must exorcise the spirit!ชอน ซาน เดน่า คุณต้องจัดการวิญญาณร้ายนี้ Drag Me to Hell (2009)
Dave, do you really believe we're dealing with someone trying to exorcise demons?เดฟ คุณเชื่อจริง ๆ หรอว่า เราเผชิญหน้ากับคนที่พยายามจะไล่ปีศาจร้าย Demonology (2009)
Were you trying to exorcise me?นายจะขับไล่ฉันหรอ! Swap Meat (2010)
I exorcise you, most unclean spirit.ข้าขอไล่แก! เจ้าวิญญาณโสโครก The Rite (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเดาะเคราะห์[V] exorcise
ปัดเป่า[V] exorcise, See also: remove, obviate, get rid of, Syn. ขจัด, ขจัดปัดเป่า, Example: ศาสนาพุทธได้กลายเป็นกลไกที่ช่วยปัดเป่าความขัดแย้งและสร้างความสงบในสังคม, Thai definition: ทำพิธีเสกเป่าเพื่อให้ความเจ็บไข้หาย, แก้ความลำบากขัดข้องให้หมดไป
ไล่ผี[V] exorcise, Example: หมอผีไล่ผีที่สิงอยู่ในตัวคนด้วยน้ำมนต์และไม้หวาย, Thai definition: ทำพิธีขับไล่ผีที่สิงคนให้ออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ผี[v.] (lai phī) EN: exorcise spirits   FR: exorciser
ทรงเจ้า[v.] (songjao = songjāo) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, / ] exorcise demons, #27,385 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐が落ちる[きつねがおちる, kitsunegaochiru] (exp,v1) to cease being possessed (by the spirit of a fox); to be released from the grasp of the fox spirit; to be exorcised from the fox spirit [Add to Longdo]
狐を落とす[きつねをおとす, kitsunewootosu] (exp,v5s) to exorcise a fox spirit (from a person) [Add to Longdo]
清める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise [Add to Longdo]
払い清める;祓い清める[はらいきよめる, haraikiyomeru] (v1,vt) to purify; to exorcise [Add to Longdo]
厄を落とす[やくをおとす, yakuwootosu] (exp,v5s) to exorcise; to escape evil [Add to Longdo]
祓う[はらう, harau] (v5u,vt) to exorcise; to cleanse; to purify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exorcise
      v 1: expel through adjuration or prayers; "exorcise evil
           spirits" [syn: {exorcise}, {exorcize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top