ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exorbitant

IH0 G Z AO1 R B AH0 T AH0 N T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exorbitant-, *exorbitant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exorbitant[ADJ] มากเกินไป, See also: สูงเกินไป, Syn. excessive, extravagant, inordinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorbitant(อิกซอ'บิเทินทฺ) adj. มากเกินไป,แพงเกินไป,สูงเกินไป.

English-Thai: Nontri Dictionary
exorbitant(adj) แพงเกินไป,สูงเกินไป,มากเกินไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where they sold cat food to the aliens for exorbitant prices.สถานที่ขาย อาหารแมวให้กับพวกต่างดาว บนราคาที่สูงลิ่ว District 9 (2009)
Kick up an exorbitant vig for the seed money you loaned them.เรียกค่าคุ้มครองที่สูงลิบลิ่ว เเบ่งเงินจากเงินผลกำไรพวกนั้น Smite (2009)
Years of training, each mounting to exorbitant cost.แต่ละปีที่ฝึกฝน ก็ยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเรื่อยๆ Great and Unfortunate Things (2010)
To get this project off the ground, Representative Yoo spent exorbitant amounts of money-ตัวแทนยูได้สร้างสรรค์มิวสิคัล 3 เรื่อง และลงท้ายด้วยการขาดทุน 2ล้าน- Oh! My Lady (2010)
How else to explain your living in her childhood home, bankrolling her exorbitant crusade?จะอธิบายเรื่องการใช้ชีวิตของคุณ ในวัยเด็กที่บ้านของเธอเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร แหล่งเงินทุน ให้การปราบปรามที่แพงลิบลิ่วของเธอเหรอ? Penance (2012)
I'm afraid I can't possibly afford your exorbitant prices.เกรงว่าผมจะไม่มีเงิน จ่ายค่าอาหารแพงหูฉี่ของคุณ The Hundred-Foot Journey (2014)
The fines for non-compliance are exorbitant.ค่าปรับสำหรับ ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือสูงเกินไป Elle (2016)
So I went to Vivid, I went to Wicked, and I went to VCA, and made exorbitant requests.ฉันเลยไปที่วิวิด ฉันไปที่วิกเกด และฉันไปที่วีซีเอ และเรียกเงินมากเกินไป After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบลิ่ว[ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
หูฉี่[ADV] very, See also: exorbitantly, utterly, Example: รถยนต์คันนี้แพงหูฉี่ มีแต่เศรษฐีเท่านั้นที่จะสั่งจอง, Thai definition: มากเหลือเกิน เช่น แพงหูฉี่ เผ็ดหูฉี่, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูฉี่[adj.] (hūchī) EN: exorbitant   
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliū) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate   FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
มีราคา[adj.] (mī rākhā) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep   FR: précieux ; de valeur ; onéreux

CMU English Pronouncing Dictionary
EXORBITANT    IH0 G Z AO1 R B AH0 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exorbitant    (j) ˈɪgzˈɔːbɪtənt (i1 g z oo1 b i t @ n t)
exorbitantly    (a) ˈɪgzˈɔːbɪtəntliː (i1 g z oo1 b i t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诛求[zhū qiú, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] exorbitant demands; demanding with menaces; extortion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wucherpreis {m}exorbitant price [Add to Longdo]
unerschwinglich; übermäßig; überhöht; exorbitant {adj} | unerschwinglicher | am unerschwinglichstenexorbitant | more exorbitant | most exorbitant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
過当[かとう, katou] (adj-na,n) excessive; exorbitant; (P) [Add to Longdo]
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant [Add to Longdo]
法外[ほうがい, hougai] (adj-na,n) exorbitant; outrageous; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exorbitant
   adj 1: greatly exceeding bounds of reason or moderation;
       "exorbitant rent"; "extortionate prices"; "spends an
       outrageous amount on entertainment"; "usurious interest
       rate"; "unconscionable spending" [syn: {exorbitant},
       {extortionate}, {outrageous}, {steep}, {unconscionable},
       {usurious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top