ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exonerate

IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exonerate-, *exonerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exonerate[VT] ทำให้พ้นจากความผิด, See also: ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา, Syn. absolve, excuse, vindicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exonerate(อิคซอน'เนอเรท) vt. ทำให้ฟื้นจากความผิด,ปลดเปลื้องภาระ, See also: exoneration n. exonerative adj., Syn. acquit

English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which would seem to exonerate him.ซึ่งเหมือนจะทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหา The Constant Gardener (2005)
Lincoln said he could exonerate him.ลินคอล์นบอกว่า เขาจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้ Allen (2005)
Somebody on the inside claims they can exonerate Lincoln.มีคนในบอกว่าจะช่วยให้ลินคอล์นพ้นผิดได้ The Rat (2006)
You're going to be exonerated.คุณจะถูกละเว้นโทษ Manhunt (2006)
It's on your desk, and it exonerates your suspect.มันอยู่บนโต๊ะเธอ และมันทำให้ผู้ต้องสงสัยเธอพ้นข้อกล่าวหา That Night, a Forest Grew (2007)
That doesn't exonerate you.มันไม่ใช่ความผิดของคุณ Appleseed Ex Machina (2007)
Did you seriously think I could sit on information that would exonerate Mike?เธอคิดว่าฉันจะปล่อยมันผ่านไป แทนที่จะช่วยไมค์งั้นเหรอ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
The fall out from all this, the purported killer Lincoln Burrows who has fled the country on a nationwide manhunt will be exonerated of all charges effective immediately.The fallout from all this นักโทษประหาร ลินคอร์น เบอร์โรว์ ผู้ซึ่งได้นำพาประเทศไปสู่การล่าอาชญากรทั่วประเทศ Sona (2007)
My brother's been exonerated.พี่ชายผมพ้นโทษแล้ว Sona (2007)
But not all of us got exonerated,you know.แต่ว่าไม่ใช่พวกเราทุกคนจะพ้นผิด Call Waiting (2007)
I thought he had information that exonerated chicky hines.ฉันคิดว่าเขามีข้อมูลที่จะทำให้ ชิกกี้ ไฮน์ พ้นผิด All in the Family (2008)
Crews was exonerated.ผมสงสัยว่ามีอะไรให้ผมกินบ้างในนี้ You Are My Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni

CMU English Pronouncing Dictionary
EXONERATE    IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T
EXONERATED    IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T AH0 D
EXONERATES    IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exonerate    (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪt (i1 g z o1 n @ r ei t)
exonerated    (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪtɪd (i1 g z o1 n @ r ei t i d)
exonerates    (v) ˈɪgzˈɒnərɛɪts (i1 g z o1 n @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exonerate
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top