ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exodus

EH1 K S AH0 D AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exodus-, *exodus*, exodu
English-Thai: Longdo Dictionary
exodus(n) หนังสืออพยพ หนังสือเล่มที่ 2 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exodus[N] การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก, Syn. emigration, flight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exodus(เอ็ค'โซดัส) n. การจากไป,การไหลเทออก

English-Thai: Nontri Dictionary
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exodusการอพยพหนีภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exodusการอพยพหนีภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exodus 22:22.เอ็กโซดัส 22: 22 Entanglement (2012)
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Hotel Rwanda (2004)
When I come back we'll discuss the difference between migration and exodus.เมื่อฉันกลับมา ค่อยมาถกกันเรื่อง ข้อแตกกต่างระหว่าง การยายถิ่น และการ อพยพ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Hopefully this mass exodus will bring an end to the panic and unrest we've been seeing around the world.พวกเราหวังว่าความวุ่นวาย และความตื่นตระหนก จะจบลงโดยเร็ว จากการตรวจสอบทั่วโลก The Day the Earth Stood Still (2008)
We'd have a mass exodus.พวกเราต้องการอพยพคนจำนวนมาก Amplification (2009)
exodus 9:9.ทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์ Amplification (2009)
Please open your Bibles to Exodus.เปิดคัมภีร์ไบเบิ้ล ไปที่หน้าพระธรรมอพยพ The Help (2011)
It's the ten plagues of exodus.มันเป็นโรคระบาดสิบประการใน เอ็กโซดัส A Tale of Two Audreys (2011)
That's when this all started. Did you read exodus?นั่นเป็นตอนที่เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้น คุณอ่านบทเอ็กโซดัส ใช่มั้ย A Tale of Two Audreys (2011)
Not yet, but if you're planning on joining the Labor Day exodus to the city, don't.ยัง แต่ถ้าคุณวางแผน ร่วมกัน ออกไปจากเมืองนี้ในวันแรงงาน อย่าได้ทำ Scandal (2012)
Spartacus does not command western forces, upon sighting of exodus.- คัสไม่ได้นำกองกำลังของเวสต์ Separate Paths (2013)
The Exodus ship?ยานอพยบเหรอ? I Am Become Death (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXODUS    EH1 K S AH0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exodus    (n) ˈɛksədəs (e1 k s @ d @ s)
exoduses    (n) ˈɛksədəsɪz (e1 k s @ d @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出埃及记[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] Exodus; the second book of Moses, #114,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtflucht {f}exodus from the cities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンエクソダス[, a-ban'ekusodasu] (n) urban exodus [Add to Longdo]
エクソダス[, ekusodasu] (n) exodus [Add to Longdo]
出エジプト記;出埃及記[しゅつエジプトき, shutsu ejiputo ki] (n) Book of Exodus (Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exodus
   n 1: a journey by a large group to escape from a hostile
      environment [syn: {exodus}, {hegira}, {hejira}]
   2: the second book of the Old Testament: tells of the departure
     of the Israelites out of slavery in Egypt led by Moses; God
     gave them the Ten Commandments and the rest of Mosaic law on
     Mount Sinai during the Exodus [syn: {Exodus}, {Book of
     Exodus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top