ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exit

EH1 G Z IH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exit-, *exit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exit(n) การออกไป, See also: การจากไป, Syn. departure, going, leaving
exit(n) ความตาย (คำทางการ), Syn. death
exit(vt) จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. terminate
exit(vi) จบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. terminate
exit(n) ทางออก, Syn. door, doorway, way out
exit(vt) ออกจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave
exit(vi) ออกไปจาก, See also: จากไป, ออกจาก, Syn. depart, leave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ operating systems หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน,ความสลับซับซ้อน,ลักษณะเชิงซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
exit(n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย
complexity(n) ความซับซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
perplexity(n) ความสนเท่ห์,ความงง,ความฉงน,ความงงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exit๑. ออก [มีความหมายเหมือนกับ quit ๒]๒. ทางออก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exit๑. ออก [มีความหมายเหมือนกับ quit ๒]๒. ทางออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exit permitใบอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exit pollการหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exit visaการตรวจลงตราอนุญาตให้ออกจากประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exit gradientexit gradient, ลาดพลังงานที่จุดออก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Exit regionบริเวณลมพัดออกจาก กัน [อุตุนิยมวิทยา]
Exit Slitช่องแสงผ่านออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exitA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
exitBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
exitEmergency exits must be kept free of blockages for public safety.
exitGo up to ground level at exit B2.
exitMake certain where the emergency exit is before you go to bed at a hotel.
exitPlease use this exit when there is a fire.
exitThe blind man felt his way toward the exit.
exitThe building has no fire exit.
exitThe crowd rushed to the exit.
exitThe crowd struggled to make for the exit.
exitThe people on board thrust their way toward the rear exit.
exitThere was a mad rush toward the exit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางออก(n) exit, See also: outlet, Syn. ประตูออก, Ant. ทางเข้า, Example: หมู่บ้านนี้อยู่ใกล้ๆ กับทางออกสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำ, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ประตูที่ให้ออก
ประตูออก(n) exit, Syn. ทางออก, Example: ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn] (xp) EN: exit poll  FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
ความซับซ้อน[khwām sapsøn] (n) EN: complexity  FR: complexité [f]
ความยุ่งเหยิง[khwām yungyoēng] (n) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness  FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
ออกไป[øk pai] (v) EN: go out ; exit  FR: sortir ; partir ; s'en aller ; prendre la porte
ประตูออก[pratū øk] (n, exp) EN: exit  FR: porte de sortie [f] ; sortie [f]
ทางลง[thāng long] (n, exp) EN: exit ; way down  FR: sortie [f]
ทางลงด่วนดินแดง[thāng long duan Din Daēng] (n, exp) EN: expressway's Din Daeng exit ; Din Daeng exit of the elevated expressway
ทางออก[thāng-øk] (n) EN: exit ; way out ; outlet  FR: sortie [f] ; issue [f]
ทางออกฉุกเฉิน[thāng-øk chukchoēn] (n, exp) EN: emergency exit  FR: sortie de secours [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIT EH1 G Z IH0 T
EXIT EH1 K S AH0 T
EXITS EH1 G Z IH0 T S
EXITS EH1 K S AH0 T S
EXITED EH1 G Z AH0 T IH0 D
EXITING EH1 G Z IH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exit (v) ˈɛksɪt (e1 k s i t)
exits (v) ˈɛksɪts (e1 k s i t s)
exited (v) ˈɛksɪtɪd (e1 k s i t i d)
exiting (v) ˈɛksɪtɪŋ (e1 k s i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] exit door (of the stage) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgasaustrittskanal {m}exit flue [Add to Longdo]
Ausgang {m} | Ausgänge {pl}exit | exits [Add to Longdo]
Ausreiseerlaubnis {f}exit permit [Add to Longdo]
Ausreisevisum {n}exit visa [Add to Longdo]
Diktogrammleuchte {f}exit lighting; exit sign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp,vs-i) {comp} to exit from the application [Add to Longdo]
エグジット[egujitto] (n) exit [Add to Longdo]
ハーフインターチェンジ[ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions) [Add to Longdo]
フルインターチェンジ[furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions) [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
降り口;下り口[おりぐち;おりくち, origuchi ; orikuchi] (n) top of a flight of stairs; exit involving a descent (e.g. from a bus) [Add to Longdo]
降車口[こうしゃぐち, koushaguchi] (adj-na,n) exit [Add to Longdo]
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma [Add to Longdo]
終了コード[しゅうりょうコード, shuuryou ko-do] (n) {comp} exit code [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
終了コード[しゅうりょうコード, shuuryou ko-do] exit code [Add to Longdo]
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status [Add to Longdo]
出る[でる, deru] to exit [Add to Longdo]
出口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
抜ける[ぬける, nukeru] to exit (a program loop) [Add to Longdo]
エグジット[えぐじっと, egujitto] exit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exit
   n 1: an opening that permits escape or release; "he blocked the
      way out"; "the canyon had only one issue" [syn: {exit},
      {issue}, {outlet}, {way out}]
   2: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   3: the act of going out
   v 1: move out of or depart from; "leave the room"; "the fugitive
      has left the country" [syn: {exit}, {go out}, {get out},
      {leave}] [ant: {come in}, {enter}, {get in}, {get into},
      {go in}, {go into}, {move into}]
   2: lose the lead
   3: pass from physical life and lose all bodily attributes and
     functions necessary to sustain life; "She died from cancer";
     "The children perished in the fire"; "The patient went
     peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age of
     102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit}, {pass
     away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in one's
     chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost}, {drop
     dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant: {be
     born}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top