ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

existing

IH0 G Z IH1 S T IH0 NG   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existing-, *existing*, exist
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existing[ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
The only existing matrix was destroyed right after it was cutแผ่นมาสเตอร์ที่มีถูกทำลายทันทีหลังจากตัดเสร็จ The Legend of 1900 (1998)
I don't think that any existing prosthetic devices hold a candle to what you've designed here.ผมไม่คิดว่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมใดๆ จะเทียบได้กับสิ่งที่คุณออกแบบนี่ Bicentennial Man (1999)
Tarsians are existing everywhere on Agharta.เทรเชียนยังคงมีอยู่ ทุกๆที่ในดาวอกาท่า Hoshi no koe (2002)
It would be mine, what with him not existing and all.จะเป็นเสียงฉัน เพราะเขาไม่มีตัวตน The Perfect Man (2005)
No, it's far too much data for any existing storage system.This woman needs a vice. Deja Vu (2006)
We need to scrap the existing plan, find a new breach point.เราต้องทิ้งแผนเก่าไป หาจุดบุกเข้ามาใหม่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
There's no reason to break our existing relationship to...ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เพื่อที่จะ... Heavenly Forest (2006)
Sometimes you have to use existing parts.บางทีก็ต้องใช้ของที่มีอยู่แล้ว Dead Silence (2007)
As well as intensive study of relative case work and existing literature.รวมทั้งศึกษาด้านความเชื่อมโยงในคดี และจากเอกสารต่าง ๆ Masterpiece (2008)
All existing in perfect harmony.ว่าไงดี เหมาะสม ตามทำนอง เราจะต้อง จัดวางของพวกนี้ลงไป ดู The Ramen Girl (2008)
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existingAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
existingEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
existingExisting legislation does not take diversity of races into account.
existingIs there an existing meaning if the person in charge does not take the responsibility to begin with?
existingThe existing law concerning car accidents requires amending.
existingThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXISTING    IH0 G Z IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existing    (v) ˈɪgzˈɪstɪŋ (i1 g z i1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing, #5,840 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
オリキャラ[, orikyara] (n) (abbr) original character (i.e. not a character from some other existing work) [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
ペーパーカンパニー[, pe-pa-kanpani-] (n) paper company (i.e. existing "only on paper") [Add to Longdo]
[け, ke] (n) {Buddh} lacking substance and existing in name only; something without substance [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
街道[かいどう, kaidou] (n) highway (esp. one existing from the Edo period); main road; (P) [Add to Longdo]
既成[きせい, kisei] (n,adj-no) established; completed; existing; (P) [Add to Longdo]
既存[きそん(P);きぞん(ik), kison (P); kizon (ik)] (n,adj-no) existing; (P) [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] (n) {comp} existing equipment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 existing
   adj 1: presently existing; "the existing system"
   2: having existence or being or actuality; "an attempt to refine
     the existent machinery to make it more efficient"; "much of
     the beluga caviar existing in the world is found in the
     Soviet Union and Iran" [syn: {existent}, {existing}] [ant:
     {nonexistent}]
   3: existing in something specified; "depletion of the oxygen
     existing in the bloodstream"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top