ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

existent

EH0 G Z IH1 S T AH0 N T   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existent-, *existent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existent[ADJ] ที่มีอยู่, Syn. existing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existentialismอัตถิภาวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existentialismอัตถิภาวนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
Existentialismเอกซิสเทนเซียลิสม์,ลัทธิ,เอ็กซิสเทนเซียลิสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
existential (adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Existential.- ฉันอยากถามอะไรหน่อยด้วย I Heart Huckabees (2004)
I don't mean to give you a hard time. Existential?เพื่อการดำรงชีวิต เหมือนจิตบำบัดเหรอครับ I Heart Huckabees (2004)
So you come by huckabees corporate and say you're my fucking existential detectives?แล้วบอกว่าเป็นนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตของผมเหรอ I Heart Huckabees (2004)
I met Brad when I was investigating you. He called with his own existential conundrum.เขาโทรมาหาด้วยความสนใจ ส่วนตัวของเขา แค่นั้นเอง I Heart Huckabees (2004)
Hey, you play Mancala? Didn't know you were interested in existential issues, Brad.เพิ่งรู้นะนายสนใจ ประเด็นการดำรงชีวิตด้วยแบรด I Heart Huckabees (2004)
You mean the existential detectives?เหมือนกลุ่มที่รวมตัวเพื่อกำลังใจ ทำไมไม่ไปที่โบสถ์ I Heart Huckabees (2004)
No, Brad, this is how it works. You go to the police. You... you tell them that you went to the existential detectives.คุณไปแจ้งตำรวจ ว่าคุณมาหานักสืบเพื่อการดำรงชีวิต I Heart Huckabees (2004)
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ I Heart Huckabees (2004)
It's all to be expected. It's an existential spy crisis of sorts.งานสายลับก็ยากแบบนี้ล่ะ Chuck Versus the Truth (2007)
How many existentialists does it take to screw in a light bulb?ต้องใช้นักอัตถิภาวนิยมกี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟครับ Masterpiece (2008)
Um,an existentialist would-- ok,before he does his quantum physics knock-knock joke--เอ่อ นักอัตถิภาวนิยมนั้นจะ... โอเค ก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นมุขควอนตัมฟิสิกส์ Masterpiece (2008)
Existentialism?แล้วอัตถิภาวนิยมนั่นมันอะไร Masterpiece (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็น[ADJ] alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร

CMU English Pronouncing Dictionary
EXISTENT    EH0 G Z IH1 S T AH0 N T
EXISTENTIAL    EH2 K S IH2 S T EH1 N CH AH0 L
EXISTENTIAL    EH2 K S IH2 S T EH1 N SH AH0 L
EXISTENTIAL    EH2 G Z IH2 S T EH1 N CH AH0 L
EXISTENTIAL    EH2 G Z IH2 S T EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existent    (j) ˈɪgzˈɪstənt (i1 g z i1 s t @ n t)
existential    (n) ɛgsɪstˈɛnʃəl (e g s i s t e1 n sh @ l)
existentialism    (n) ˌɛgzɪstˈɛnʃəlɪzəm (e2 g z i s t e1 n sh @ l i z @ m)
existentialist    (n) ˌɛgzɪstˈɛnʃəlɪst (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t)
existentialists    (n) ˌɛgzɪstˈɛnʃəlɪsts (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] existentialism [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
existentexistent [Add to Longdo]
existentexisting [Add to Longdo]
existentiell; existenziellexistential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
エグジスタンシアリスム[, egujisutanshiarisumu] (n) existentialisme (fre [Add to Longdo]
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
共存主義[きょうぞんしゅぎ, kyouzonshugi] (n) coexistentialism [Add to Longdo]
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit [Add to Longdo]
実存主義[じつぞんしゅぎ, jitsuzonshugi] (n,adj-no) existentialism [Add to Longdo]
実存主義者[じつぞんしゅぎしゃ, jitsuzonshugisha] (n) existentialist [Add to Longdo]
実存的[じつぞんてき, jitsuzonteki] (adj-na) (obsc) (See 実存) existential [Add to Longdo]
実存哲学[じつぞんてつがく, jitsuzontetsugaku] (n) existential philosophy [Add to Longdo]
存否[ぞんぴ;そんぴ, zonpi ; sonpi] (n) (whether) existent or non-existent; life or death [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 existent
   adj 1: having existence or being or actuality; "an attempt to
       refine the existent machinery to make it more efficient";
       "much of the beluga caviar existing in the world is found
       in the Soviet Union and Iran" [syn: {existent},
       {existing}] [ant: {nonexistent}]
   2: being or occurring in fact or actuality; having verified
     existence; not illusory; "real objects"; "real people; not
     ghosts"; "a film based on real life"; "a real illness"; "real
     humility"; "Life is real! Life is earnest!"- Longfellow [syn:
     {real}, {existent}] [ant: {unreal}]
   3: presently existing in fact and not merely potential or
     possible; "the predicted temperature and the actual
     temperature were markedly different"; "actual and imagined
     conditions" [syn: {actual}, {existent}] [ant: {possible},
     {potential}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top