ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

existence

EH0 G Z IH1 S T AH0 N S   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -existence-, *existence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
existence[N] การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง

English-Thai: Nontri Dictionary
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง Yellow Submarine (1968)
"What is the meaning of man's existence?"การประสบความสำเร็จ ของมนุษย์คืออะไร Oh, God! (1977)
But seriously, put down that man and women-persons their existence means exactly and precisely not more, not one tiny bit less, just what they think it means.พูดจริง ๆ นะ คุณเขียนคำว่าผู้ชาย และผู้หญิงด้วย การมีตัวตนของเขามีความหมายตรงตัว Oh, God! (1977)
Is my physical existence any more improbable than your own?การมีตัวตนของผม ไม่ควรเหมือนกับคุณหรือยังไง Oh, God! (1977)
- Do you believe in the existence of witches?-คุณเชื่อเรื่องแม่มดมีจริงหรือเปล่า? -อ้า. Suspiria (1977)
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น? 2010: The Year We Make Contact (1984)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
"and the existence of Count Rugen,และการปรากฎตัวของเคาท์นรูเก้น The Princess Bride (1987)
Isn't their existence supposed to be highest of state secrets?ความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่เป็น ความลับสูงสุดของรัฐบาลแล้วเหรอ? Akira (1988)
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ Rambo III (1988)
Her existence, really.วิถีชีวิตของเธอ จริงๆ Basic Instinct (1992)
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existenceAll existence you see before you must be wiped out.
existenceA new law has come into existence.
existenceAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existenceBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
existenceDeath ends man's finite existence.
existenceFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
existenceHeat and light are necessary for our existence.
existenceHis existence was recognized.
existenceI do not believe in the existence of God.
existenceI'm sick of this hand-to-month existence.
existenceIt is the oldest wooden building in existence.
existenceMalaysia came into existence in 1957.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่รอด[N] survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
ชีพ[N] living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีวิต[N] life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำรง[N] living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต[N] living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่[N] existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
ความคงอยู่[N] persistence, See also: existence, Syn. ความดำรงอยู่, Example: การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาหรือการสืบทอดเพื่อความคงอยู่ของวัฒนธรรม
ความมีอยู่[N] existence, See also: being, Syn. ความปรากฏอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชีพ[n.] (chīp) EN: life ; living ; existence   FR: vie [f] ; existence [f]
ชีวะ[n.] (chīwa) EN: life ; being ; existence   FR: vie [f]
ชีวิต[n.] (chīwit) EN: life ; existence ; living   FR: vie [f] ; existence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXISTENCE    EH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENCE    IH0 G Z IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
existence    (n) ˈɪgzˈɪstəns (i1 g z i1 s t @ n s)
existences    (n) ˈɪgzˈɪstənsɪz (i1 g z i1 s t @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
エグジスタンス[, egujisutansu] (n) existence [Add to Longdo]
ザイン[, zain] (n) existence (ger [Add to Longdo]
阿頼耶識[あらやしき, arayashiki] (n) {Buddh} alaya-vijnana (store consciousness, consciousness forming the base of all human existence) [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P) [Add to Longdo]
烏有[うゆう, uyuu] (n) nonexistence [Add to Longdo]
仮有[けう, keu] (n) temporary existence [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 existence
   n 1: the state or fact of existing; "a point of view gradually
      coming into being"; "laws in existence for centuries" [syn:
      {being}, {beingness}, {existence}] [ant: {nonbeing},
      {nonentity}, {nonexistence}]
   2: everything that exists anywhere; "they study the evolution of
     the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
     {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
     {macrocosm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top