ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exist

IH0 G Z IH1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exist-, *exist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exist(vi) มีชีวิต, See also: รอดชีวิต, มีชีวิตอยู่, Syn. breathe, live, survive
exist(vi) มีอยู่, Syn. be
existent(adj) ที่มีอยู่, Syn. existing
existing(adj) ที่มีอยู่, Syn. existent
existence(n) การดำรงอยู่, See also: การคงอยู่, การมีชีวิตอยู่, Syn. being, living, survival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exist(เอคซิสทฺ') {existed,existing,exists} vi. ดำรงอยู่,มีอยู่,คงอยู่, Syn. live
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
coexistvt. อยู่ร่วมกัน, See also: coexistent adj. ดูcoexist coexistence n. ดูcoexist
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.
preexist(พรีอิกซิสทฺ') vi.,vt. มีอยู่ก่อน
sexist(เซค'ซิส๎ทฺ) n. ผู้แบ่งแยกเพศ,ผู้กีดกันเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
coexist(vi) เกิดในเวลาเดียวกัน,อยู่ร่วมกัน
preexist(vi) มีอยู่ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
existมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existence theoremทฤษฎีบทการมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existential quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับตัวมีจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
existentialismอัตถิภาวนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
existentialismอัตถิภาวนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
existing personบุคคลที่ปฏิสนธิแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Existคงสภาพอยู่ [การแพทย์]
Existentialismอัตถิภาวนิยม [TU Subject Heading]
Existentialismเอกซิสเทนเซียลิสม์,ลัทธิ,เอ็กซิสเทนเซียลิสม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
existential(adj) เกี่ยวกับการมีุอยู่ / ดำรงอยู่, เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
existAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
existAll existence you see before you must be wiped out.
existA new law has come into existence.
existAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
existAnimals cannot exist without air and water.
existAstronomers inferred the existence of a local supercluster.
existAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
existA vein of poetry exists in the hearts of all men.
existBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
existBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
existDeath ends man's finite existence.
existDo ghosts really exist?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่รอด(n) survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
เป็น(adj) alive, See also: existent, living, Syn. ยังมีชีวิตอยู่, ยังไม่ตาย, สด, Ant. ตาย, Example: เขาซื้อปลาเป็นๆ มาทำอาหาร
เป็นอยู่(v) exist, Syn. มีอยู่, Example: เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศไทยดังที่เป็นอยู่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ, Thai Definition: สภาพในปัจจุบัน
ชีพ(n) living, See also: existence, way of living, Syn. ความเป็นอยู่, Ant. ความตาย, Example: คนเราต้องทำงานหาเงินมาซื้ออาหารเพื่อปะทังชีพตนเอง
ชีวิต(n) life, See also: existence, living, Syn. ชีพ, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่, การดำรงชีวิต, Ant. ความตาย, Example: ชีวิตของคนกรุงเทพฯ ต้องดิ้นรนต่อสู้กับมลพิษที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน, Count Unit: ชีวิต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำรง(n) living, See also: existence, subsistence, Syn. การคงอยู่, Thai Definition: การมีชีวิตอยู่
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต(n) living, See also: existence, Syn. การดำรงอยู่, การดำรงชีพ, Example: ปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำรงชีวิต
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ
การดำรงอยู่(n) existence, See also: living, Syn. การดำรงชีวิต, การดำรงชีพ, Example: การรักษาคุ้มครองระบบนิเวศน์จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของธรรมชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อายุยืน[āyuyeūn] (v, exp) EN: extent life ; live long  FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ชาติ[chāt] (n) EN: life ; incarnation ; existence  FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติหน้า[chāt nā] (n, exp) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation  FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชีพ[chīp] (n) EN: life ; living ; existence  FR: vie [f] ; existence [f]
ชีพ[chīp] (v) EN: live ; exist  FR: vivre ; exister
ชีวะ[chīwa] (n) EN: life ; being ; existence  FR: vie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXIST IH0 G Z IH1 S T
EXISTS IH0 G Z IH1 S T S
EXISTED IH0 G Z IH1 S T AH0 D
EXISTENT EH0 G Z IH1 S T AH0 N T
EXISTING IH0 G Z IH1 S T IH0 NG
EXISTENCE EH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENCE IH0 G Z IH1 S T AH0 N S
EXISTENTIAL EH2 G Z IH2 S T EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exist (v) ˈɪgzˈɪst (i1 g z i1 s t)
exists (v) ˈɪgzˈɪsts (i1 g z i1 s t s)
existed (v) ˈɪgzˈɪstɪd (i1 g z i1 s t i d)
existent (j) ˈɪgzˈɪstənt (i1 g z i1 s t @ n t)
existing (v) ˈɪgzˈɪstɪŋ (i1 g z i1 s t i ng)
existence (n) ˈɪgzˈɪstəns (i1 g z i1 s t @ n s)
existences (n) ˈɪgzˈɪstənsɪz (i1 g z i1 s t @ n s i z)
existential (n) ɛgsɪstˈɛnʃəl (e g s i s t e1 n sh @ l)
existentialism (n) ˌɛgzɪstˈɛnʃəlɪzəm (e2 g z i s t e1 n sh @ l i z @ m)
existentialist (n) ˌɛgzɪstˈɛnʃəlɪst (e2 g z i s t e1 n sh @ l i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cún, ㄘㄨㄣˊ, ] exist; deposit; store; keep; survive, #1,778 [Add to Longdo]
既有[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing, #5,840 [Add to Longdo]
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] exist side by side; exist simultaneously, #53,370 [Add to Longdo]
存在主义[cún zài zhǔ yì, ㄘㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] existentialism [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Existenz {f}existence [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}right to exist [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}raison d'être [Add to Longdo]
Existenzgründer {m}entrepreneur [Add to Longdo]
Existenzkampf {m} | Existenzkämpfe {pl}struggle for existence | struggles for existence [Add to Longdo]
Existenzminimum {n}subsistence level [Add to Longdo]
existentexistent [Add to Longdo]
existentexisting [Add to Longdo]
existentiell; existenziellexistential [Add to Longdo]
existenzgefährdend; lebensfeindlich {adj}threatening our existence [Add to Longdo]
existierend; existent; vorhanden {adj}existing; in existence [Add to Longdo]
existiertexisted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あってなきがごとき[attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
ごんす[gonsu] (exp) (abbr) (arch) (pol) (See 御座んす) to be; to exist [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
もしあれば[moshiareba] (exp) if any; if it exists [Add to Longdo]
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
エグジスタンシアリスム[egujisutanshiarisumu] (n) existentialisme (fre [Add to Longdo]
エグジスタンス[egujisutansu] (n) existence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
既存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]
共存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
従来[じゅうらい, juurai] existing (equipment, e.g.) [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]
同居[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exist
   v 1: have an existence, be extant; "Is there a God?" [syn:
      {exist}, {be}]
   2: support oneself; "he could barely exist on such a low wage";
     "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many
     people in the world have to subsist on $1 a day" [syn:
     {exist}, {survive}, {live}, {subsist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top